Lepší stav kapacít v sociálnych službách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo z Plánu obnovy a odolnosti SR dňa 27.06.2024 druhú výzvu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.

Markéta Mackuľaková

8. 7. 2024
Sociální a zdravotní péče

Jedným z cieľov plánu obnovy je pripraviť Slovensko na starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej starostlivosti. Vďaka výzvam z Plánu obnovy sa môže Slovensko výrazne posunúť v kvalite poskytovania sociálnej starostlivosti, ktorá sa zameriava najmä na komfort klientov a kladie dôraz na potreby každého jednotlivca.

 

V jednotlivých regiónoch pribudnú stovky nových miest a ľuďom odkázaným na starostlivosť poskytneme bezpečné prostredie a podmienky, vďaka ktorým sa k nim dostane individuálna starostlivosť v komunitách. Vzhľadom na naliehavosť témy, bola spustená výzva obdobného charakteru ako v minulom roku 2023.

 

 

Cieľom výzvy je rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. V prípade renovácie budov musí priemerná úspora primárnej energie po realizácii projektu dosiahnuť min. 30 % (ak sa jedná o významnú obnovu budovy).

 

 

Výzva bude otvorená do 30.9.2024 alebo do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu, resp. dosiahnutia plánovaných cieľov výzvy.

Dopytovo-orientovaná výzva je v celkovej alokácii 84 000 000 EUR s DPH, pričom vo výzve sú uvedené limity na 1 miesto. Výška dotácie 111 469 EUR s DPH sa vzťahuje na nízko-kapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest, u ambulantných zariadení je maximálna výška dotácie na 1 miesto 53 267 EUR s DPH.

 

 

Do výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti sa môžu zapojiť verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, rovnako zriaďovatelia, či už ide o obce, mestá, vyšší územný́ celok, neziskové organizácie, združenia, cirkev a pod.

 

 

Podpora sa poskytuje v obmedzenej oblasti v rámci SR s preukázateľným lokálnym charakterom a miestnym účinkom, pričom za „spádovú oblasť“ je stanovený územný obvod príslušnej VÚC/obce a to podľa delenej pôsobnosti. Pri podpore je stanovená podmienka podielu zahraničných klientov do 1% z celkového počtu klientov v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka. Súčasne je stanovená podmienka povoleného podielu klientov (okrem občanov s trvalým a prechodným pobytom) mimo spádovej oblasti vo výške do 25% vrátane.

 

Oprávneným územím realizácie projektu je celé územie Slovenska.
Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako 1.2.2020 a skončí najneskôr 30.6.2026. Oprávnené budú výdavky, ktoré žiadateľ, prípadne partner uhradí počas oprávneného obdobia realizácie aktivít projektu a najneskôr do 30.6.2026.

 

 

V rámci oprávneného typu akcie je oprávnená nasledovná hlavná aktivita:

 

a) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí.

 

b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov zariadení, ktoré budú poskytovať služby na komunitnej báze.

 

 

Prvým krokom k získaniu dotácie je podanie žiadosti s povinnými prílohami prostredníctvom verejného portálu Informačného systému plánu obnovy (ISPO) a zároveň vygenerovaný sumár žiadosti z ISPO podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom zaslaný do elektronickej schránky vykonávateľa na Ústredný portál verejnej správy. Najneskôr v posledný deň uzávierky výzvy. Žiadosť môže byť zaradená na posúdenie až po doručení podpísaného sumára žiadosti vykonávateľovi.

 

 

Ministerstvo práce rovnako pripravuje online seminár pre všetkých žiadateľov. Seminár poskytne všetkým žiadateľom priestor na vysvetlenie podmienok a odpovie na všetky otázky, s cieľom pomôcť im úspešne a načas realizovať projekty. Informácie k miestu, času konania a možnosti účasti budú zverejnené na webovom sídle www.employment.gov.sk.

 

 

Ak by ste mali otázku k projektu sociálnej a zdravotnej starostlivosti, alebo k jeho financovaniu, neváhajte sa na nás obrátiť. 

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

Kybernetická bezpečnosť v zdravotníctve – nová výzva z Programu Slovensko

V súvislosti s rýchlo pokračujúcim tempom digitalizácie zdravotníctva je téma kybernetickej a informačnej bezpečnosti nemocníc...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top