OP Slovensko: Špecifický cieľ (Fond na spravodlivú transformáciu)

Predstavenie OP SK – Fond na spravodlivú transformáciu (FST).

Markéta Mackuľaková

12. 12. 2022
Fotky web (10) (1)

Fond spravodlivej transformácie, ktorý je kľúčovým nástrojom na zmiernenie dôsledkov transformácie vzhľadom na ich závislosť od fosílnych palív vrátane uhlia, alebo priemyselných procesov s vysokou intenzitou skleníkových plynov a znečisťujúcich látok.

 

Transformujúce sa regióny v súvislosti s dekarbonizáciou čelia hlavným výzvam ako je napr. strata pracovných miest v konkrétnych odvetviach hospodárstva. Fond bude zameraný na podporu oblastí najviac postihnutých prechodom na klimatickú neutralitu, pričom pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky regiónom, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu.

 

Pričom na tieto výzvy bude reagovať práve Fond na spravodlivú transformáciu, prostredníctvom poskytnutia pomoci:

 • pri obnove bývalých priemyselných oblastí,
 • zvyšovaní kvalifikácie,
 • rekvalifikácie zamestnancov v transformujúcich sa odvetviach, a
 • zvýšení energetickej efektívnosti verejnej infraštruktúry a podnikov.

Potenciál na získanie podpory a čerpať z balíka 441 miliónov EUR v rámci FST majú tieto tri regióny:

 • Trenčiansky kraj
 • Košický kraj
 • Banskobystrický kraj

FST bude napomáhať a podporovať malé a stredné podniky so zameraním na nové odvetvia, zlepšenie obehového hospodárstva a vytváranie pracovných miest.

1. Hospodárska diverzifikácia

Špecifický cieľ FST v rámci oblasti hospodárskej diverzifikácie pozostáva z troch opatrení:

 • Podpora podnikania, rozvoj malých a stredných podnikov a tvorba udržateľných pracovných miest
 • Podpora výskumu, vývoja a inovácií
 • Podpora pre veľké podniky (relevantné pre región horná Nitra a Košický kraj)

Pre územie Trenčianskeho kraja (horná Nitra) a Košického kraja je kľúčové zamerať sa na podporu investícií do nových sektorov, podporu vytvárania nových pracovných miest a transformáciu výrobných procesov s cieľom dosiahnutia zvýšenia energetickej efektívnosti. Produktívne investície do podnikov, ktoré nie sú malé, stredné podniky (MSP), čiže veľké podniky, možno podporiť za predpokladu splnenia kumulatívnych podmienok. V týchto regiónoch sú perspektívnymi oblasťami budúceho rozvoja MSP nové sektory s vysokým potenciálom (informačné technológie).

 

Pre Banskobystrický kraj je kľúčové podporiť rozvoj nových hospodárskych sektorov s cieľom zvýšiť diverzifikáciu miestnej ekonomiky a znížiť tak závislosť vybraných okresov od energeticky náročného priemyslu. Viac ako v ostatných regiónoch bude preto nevyhnutné zamerať sa na produktívne investície do MSP a zabezpečiť tak vytváranie atraktívnych pracovných miest.

2. Prechod na čistú energiu a revitalizácia územia

V rámci oblasti prechodu na čistú energiu a revitalizáciu územia sú opatrenia v jednotlivých regiónoch nasledovné:

 • Podpora čistej energie, obehového hospodárstva a dekarbonizácie priemyslu
 • Revitalizácia priemyselných území
 • Podpora udržateľnej miestnej dopravy

Fond na spravodlivú transformáciu (FST) bude reagovať v prípade regiónu horná Nitra na potrebu zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov. Ide o nevyhnutný krok pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v systémoch centrálneho vykurovania a zároveň zníženie závislosti od fosílnych palív. Taktiež v prípade regiónu horná Nitra existuje potenciál na rozvoj inteligentnej mobility, alternatívnych foriem mobility (ako sú napr, elektromobilita, vodíková doprava), vzhľadom na nedostatočnú integráciu verejnej dopravy a alternatívnych spôsobov dopravy.

 

V prípade Košického kraja je značný potenciál na zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) v odvetviach energetiky a priemyslu zo všetkých transformujúcich sa regiónov. Reakcia zo strany FST bude zameraná na nízke využívanie udržateľnej verejnej dopravy s nulovými emisiami a jej prepojenie s inými druhmi dopravy. V dôsledku environmentálneho zaťaženia regiónu prostredníctvom elektrárne Vojany, budú opatrenia zamerané aj na revitalizáciu priemyselných území. Predovšetkým zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov v oprávnených okresoch bude tiež významným potenciálom pre tento región.

 

V Banskobystrickom kraji FST reaguje na podporu rozvoja miestnej udržateľnej dopravy s nulovými emisiami, pričom bude klásť dôraz na zvyšovanie povedomia verejnosti s cieľom zatraktívnenia verejnej osobnej dopravy a mikromobility. Tento región má tiež potenciál znížiť emisie CO2 v odvetví dopravy.

3. Rozvoj ľudského kapitálu a zručností

V rámci tejto oblasti sú opatrenia nasledovné:

 • Podpora vzdelávania, odbornej prípravy, zručností a rekvalifikácie
 • Podpora príležitostí pre zraniteľné skupiny (relevantné pre región horná Nitra a Košický kraj)

V prípade regiónu horná Nitra bude FST podporovať zlepšenie zručností s cieľom pripraviť pracovnú silu na nové pracovné príležitosti. Potreba v tomto regióne bude smerovaná na (mäkké) zručnosti, ktoré sú vyžadované takmer vo všetkých odvetviach, pričom sú nevyhnutné pre mladú generáciu.

 

Nevyhnutnosťou bude podporiť aj všeobecné (tvrdé) zručnosti (napr. programovanie, jazykové znalosti) a sektorové zručnosti, vyžadované zo strany zamestnávateľov pre výkon odborných profesií v tomto regióne. Bude potrebné, aby došlo k zvýšeniu účasti na duálnom systéme vzdelávania, pričom je nevyhnutné prispôsobiť vzdelávacie programy a infraštruktúru potrebám nových hospodárskych odvetví. V prípade zníženia odlivu mladých ľudí z tohto regiónu bude FST podporovať mimoškolskú odbornú prípravu a rozvoj dostupného nájomného bývania.

 

V prípade Košického kraja sa očakáva zánik pracovných miest v dôsledku dekarbonizačných opatrení v priemysle. Podobne ako v prípade hornej Nitry bude potrebné, aby pracovná sila dokázala prispôsobiť svoje zručnosti zmenám vo vyspelých technológiách (napr. pre oblasť vodíkových technológií, batériových technológií). V prípade zníženia odlivu mladých ľudí z tohto regiónu bude FST aj tuná podporovať mimoškolskú odbornú prípravu a rozvoj dostupného nájomného bývania.

 

V Banskobystrickom kraji bude FST reagovať podporou zlepšovania zručností prostredníctvom školiacich a študijných programov a technológiách. Taktiež bude podporovať školiace a vzdelávacie centrá na univerzitách, ako aj v iných inštitúciách a podnikoch vrátane národných vzdelávacích programov a programov zameraných na prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. V tomto regióne bude FST podporovať rozvoj spolupráce medzi MSP, univerzitami a strednými odbornými školami.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top