OP Slovensko: Úvod

Zoznámte sa s Operačným programom Slovensko na nasledujúce obdobie 2021 – 2027.

Markéta Mackuľaková

20. 9. 2022
Fotky web (24) (1)

Po dlhých rokovaniach a diskusiách všetci netrpezlivo očakávame spustenie OP Slovensko. Tento program prešiel výraznou reformou, preto sme zvedaví, či splní sľuby ministerstva a či bude čerpanie dotácií o toľko jednoduchšie. Pred vyhlásením prvej výzvy sa spolu s nami pozrite na základné informácie, ciele programu a na plán prerozdelenia finančných prostriedkov.

Základné informácie

 • vzťahuje sa na roky 2021 – 2027
 • zodpovedným orgánom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • nahradí doterajších 6 operačných programov
 • alokovaná čiastka 12,6 mld. EUR

Program Slovensko sa stane hlavným programom, na základe ktorého budeme čerpať 12,6 mld. EUR v novom programovom období. Ide o základný implementačný dokument pre využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ pre oprávnených prijímateľov vo forme nenávratnej formy pomoci (granty), ako aj prostredníctvom návratnej formy pomoci (finančné nástroje), prípadne ich kombináciou. 

Tento program má v úmysle zabezpečiť vo všetkých regiónoch európsku kvalitu života a služby na úrovni 21. storočia. Prostredníctvom tohto operačného programu bude dochádzať k lepšie spravovaným eurofondom, férovej podpore regiónov a investovaní do riešení. Značné množstvo grantových výziev bude zameraných na rozvoj miest a obcí. Právomoci budú v rámci nových pravidiel pri čerpaní fondov z EÚ viac prenesené na regióny. Vznikne tak väčšia zodpovednosť za využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na strane miestnych, mestských a územných orgánov.
 
Tento program má v úmysle zabezpečiť vo všetkých regiónoch európsku kvalitu života a služby na úrovni 21. storočia. Prostredníctvom tohto operačného programu bude dochádzať k lepšie spravovaným eurofondom, férovej podpore regiónov a investovaní do riešení. Značné množstvo grantových výziev bude zameraných na rozvoj miest a obcí. Právomoci budú v rámci nových pravidiel pri čerpaní fondov z EÚ viac prenesené na regióny. Vznikne tak väčšia zodpovednosť za využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na strane miestnych, mestských a územných orgánov.
 

Kto budú hlavní prijímatelia podpory?

 

Vzhľadom na celoštátny charakter dokumentu a jeho obsah, zainteresovanou verejnosťou sú všetci občania SR a subjekty, združenia a iniciatívy občanov, právnických a fyzických osôb pôsobiacich v SR, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do implementácie OP Slovensko. Ide predovšetkým o všetky samosprávne kraje SR, obce, mestá, vládne organizácie, ministerstvá, podnikateľský sektor.

 

Očakáva sa, že prvé výzvy budú vyhlásené do konca roka 2022!

Ako budú rozdelené finančné prostriedky?

 

Najväčšia časť financií v programovom období pôjdu v súlade s nariadením Európskej komisie na zelené a klimatické ciele, časť z nich priamo podporí aj zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenska. Prioritou v tomto smere budú predovšetkým investície do zatepľovania a znižovania energetickej náročnosti budov (722 mil. EUR)do energetickej efektívnosti podnikov (78 mil. EUR) a využívania obnoviteľných zdrojov energie (398 mil. EUR).

 

Problémy, ktoré v rámci Slovenska boli dlhodobo zanedbávané budú riešené prostredníctvom nových eurofondov. Značná časť prostriedkov bude vyčlenená na budovanie kanalizácie a vodovodov (668 mil. EUR), keďže obyvatelia vo vyše 400 obcí nemajú bezpečný prístup k pitnej vode. Európske zdroje budú tiež použité na budovanie a opravy ciest I. triedy (241 mil. EUR)ciest II. a III. triedy (169 mil. EUR), ktoré sú v havarijnom stave a v neposlednom rade aj na rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 mil. EUR).

 

Eurofondy vo veľkej časti budú smerovať tiež aj na ochranu prírody a životného prostredia. Na ochranu prírody a biodiverzity sa vyčlenilo 721 miliónov EUR. Pričom sa z týchto zdrojov podporí aj adaptácia na zmenu klímy (78 mil. EUR) a ochrana pred povodňami (90 mil. EUR). Dôležitou súčasťou budú aj investície v mestách a obciach pre zdravší život do udržateľnej mestskej mobility (891 mil. EUR), do ekologickej verejnej dopravy (491 mil. EUR) a cyklodopravy (100 mil. EUR).

 

Problémy marginalizovaných rómskym komunít budú financované z nových eurofondov vo výške 907 miliónov EUR v rôznych oblastiach a časť financií podporí tiež rozvoj kultúry, ochranu kultúrneho dedičstva, obnovu pamiatok a podporu udržateľného cestovného ruchu (515 mil. EUR).

 

V operačnom programe Slovensko bolo vyčlenených 410 mil. EUR na technickú pomoc. Pôjde predovšetkým o zabezpečenie kvalitných administratívnych kapacít na všetkých úrovniach riadenia, implementácie, kontroly a auditu, boja proti korupcii a podvodom v rámci fondov EÚ. Dôraz sa bude klásť na budovanie interných administratívnych kapacít zabezpečujúce vysoko odborné špecifické činnosti, ktoré boli v minulosti zabezpečené externe. Externé využitie administratívnych kapacít bude v programovom období 2021 – 2027 využívané iba v rozsahu nevyhnutnom pre plynulú implementáciu (napr. hodnotenie).

Prioritné oblasti:

 

 1. Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva
 2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa
 3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT
 4. Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv
 5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív

 6. Fond na spravodlivú transformáciu (FST) – špecifický cieľ

 7. Dunajská stratégia – špecifický cieľ

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top