Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Výzva PSK-MZ-002-2024-IUI-EFRR

Cieľ výzvy je rozvíjať miestnu infraštruktúru v oblasti ambulantnej zdravotnej starostlivosti za účelom združovania všeobecných lekárov a špecialistov, vďaka čomu sa zabezpečí dostupnosť v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby a starostlivosti o pacientov na lokálnej, resp. komunitnej úrovni.

Príjem žiadostí:

Do vyčerpania finančných prostriedkov

Miera podpory:

92 %

Veľkosť projektu:

Max. 1,3 mil. EUR príspevku za zdroj EFRR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko okrem Bratislavy

Žiadateľ:

Obce, VÚC, neziskové organizácie

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s cieľom transformácie poskytovania zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni a poskytovania dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Žiadateľ o NFP musí byť rovnaký ako bol schválený v projektovom zámere IÚI.

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Alokácia 16,5 mil. EUR je rozdelená podľa samosprávnych krajov.

Dodržiavanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“ (DNSH)
Žiadateľ pri tvorbe a realizácii projektu je povinný zabezpečiť súlad projektu so zásadou “nespôsobovať významnú škodu”. Dodržanie zásady DNSH sa v tejto výzve vzťahuje na nasledovné investičné potreby:

 • výstavba budov,
 • rekonštrukcia/obnova budov,
 • zdravotnícka infraštruktúra – len vybrané oprávnené výdavky, nákup vozidiel, nákup IKT, spotrebného materiálu a tlačiarenských služieb.

Predložená žiadosť musí byť v súlade s projektovým zámerom IÚI schváleným Radou partnerstva minimálne v nasledovných podmienkach:

 • aktivity uvedené v ŽoNFP musia byť zhodné s informáciami, ktoré sú súčasťou projektového zámeru IÚI;
 • celkový rozpočet uvedený vo formulári ŽoNFP nesmie byť oproti indikatívnemu rozpočtu uvedenom vo formulári projektového zámeru IÚI vyšší o viac ako 35 %.

Zdroj financovania:

Menej rozvinutý región

 • Subjekty verejnej správy (obce a VÚC):
  • EFRR: 85 % 
  • Štátný rozpočet: 7 %
  • Prijímateľ: 8 %
 • Neziskové organizácie:
  • EFRR: 85 % 
  • Štátný rozpočet: 7 %
  • Prijímateľ: 8 %

Schéma štátnej pomoci / Schéma pomoci de minmis:
Projekt typu „A“ ako projekt lokálneho vplyvu – na tento typ projektov sa pravidlá štátnej pomoci nevzťahujú.

Projekt typu „B“ ako projekt s uplatnením schémy štátnej pomoci.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top