Integrovaná výzva – Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy

Výzva PSK-UV-006-2024-DV-EFRR

Cieľom výzvy je zlepšiť prístup a využívanie základnej technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti pre obyvateľov obcí z Atlasu rómskych komunít 2019 alebo jeho následných ekvivalentov.

Príjem žiadostí:

Uzávierka 1. kolo 1. 7. 2024 a 2. kolo 9. 9. 2024

Miera podpory:

100 %

Výška príspevku:

Nešpecifikované

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Cieľom výzvy je zlepšiť prístup a využívanie základnej technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti pre obyvateľov obcí z Atlasu rómskych komunít 2019 alebo jeho následných ekvivalentov (ďalej aj „ARK2019“) najmä pre obyvateľov osídlení MRK, prostredníctvom komplexného riešenia v oblastiach pitná voda, kanalizácie, nakladanie s odpadmi, miestne komunikácie ako aj príprava projektovej dokumentácie.

Môžete sa prihlásiť, ak ste obce a mestá s prítomnosťou MRK, ktoré:

Grant možno použiť na tieto oblasti:

Žiadateľ môže získať dotáciu aj na viac ako jednu oblasť, ale musí podať žiadosť za každú oblasť zvlášť.

VEDELI STE, ŽE…

Vybrané podmienky pre výber projektov:

 • Projekt je v súlade s Chartou základných práv EÚ;
 • Žiadateľ ma schválený program rozvoja obce;
 • Mať stavebné povolenie (nevzťahuje sa na oblasť D);
 • Mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy (nevzťahuje sa na oblasť D);
 • Uplatnenie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní (počas realizácie)

Oprávnené aktivity:

A. PITNÁ VODA, KANALIZÁCIE – Zvýšenie počtu obyvateľov obcí z ARK2019, predovšetkým obyvateľov v osídleniach MRK, ktorí budú pripojení na verejnú úpravu odpadovej vody a na verejné zásobovanie pitnou vodou.

 • Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a výstavba a rozšírenie verejných vodovodov
 • Budovanie stokových sietí a ČOV
 • Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami

B. NAKLADANIE S ODPADMI – Efektívnejšie riešenie manažmentu odpadov v obciach z ARK2019, predovšetkým v osídleniach MRK.

 • Budovanie zberných dvorov najmä na triedený zber odpadu
 • Odstraňovanie nepriaznivých vplyvov na ŽP spôsobených nakladaním s odpadmi
 • Budovanie stojísk najmä na triedený zber odpadu

C. MIESTNE KOMUNIKÁCIE – Zlepšenie bezpečnosti a prístupu k občianskej vybavenosti a bývaniu pre obyvateľov obcí z ARK2019, predovšetkým pre obyvateľov v osídleniach MRK.

 • Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií

D. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – Zvýšenie počtu pripravených projektov za účelom ich realizácie v oblasti zlepšenia prístupu k základnej technickej infraštruktúre, občianskej vybavenosti a bývaniu pre obyvateľov obcí z ARK2019, predovšetkým pre obyvateľov v osídleniach MRK.

 • Prípravná a projektová dokumentácia stavby (projekty zamerané na oblasti výzvy a sociálne nájomné bývanie)

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top