Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) – bioplynové stanice (01I02-26-V02)

Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

Príjem žiadostí:

Do 31. 10. 2023

Miera podpory:

Až 60 %

Výška príspevku:

Max. 1,5 mil. EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Fyzická alebo právnická osoba

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

 • Nebudú podporované zariadenia získavajúce bioplyn z kalov v čistiarňach odpadových vôd a zo skládkových plynov.
 • Predmetom projektu môže byť modernizácia alebo transformácia výlučne jednej bioplynovej stanice.
 • Žiadateľ je oprávnený začať práce na projekte až po podaní žiadosti
 • vecná realizácia projektu musí skončiť najneskôr do 31. marca 2026.

Oprávnené výdavky

 • obstaranie nového alebo zhodnotenie existujúceho dlhodobého hmotného majetku (stroje, prístroje a zariadení, nevyhnutné stavebné práce realizované pri modernizácii alebo transformácii)
 • výdavky na technológie, resp. technologické časti (komponenty)- napr. fermentory, transformátory, technológie na výrobu elektriny, zariadenia na hygienizáciu vstupov, plynojemy, plynovody, odlučovače vody, chladiče plynu, dúchadlá, horáky pre núdzové spaľovanie plynu, pretlakové poistky a systémy merania a regulácie
 • obstaranie softvéru, pričom podiel výdavkov nesmie presiahnuť 10 % COV projektu
 • v prípade transformácie bude oprávnená len technológia, ktorá slúži na pokrytie vlastnej spotreby elektriny zariadenia na výrobu biometánu, ktoré je výsledkom realizácie projektu a výdavky na technológie čistenia bioplynu na biometán, propanizácie a nádrže na propán, kompresor, kyslíkový generátor
 • medzi neoprávnené výdavky v rámci tejto výzvy patria napr. výdavky na bežné opravy a údržbu, výdavky na vybudovanie prípojky do distribučnej siete

Chcete sa dozvedieť viac o dotáciách na energiu a fotovoltiku?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top