Kybernetická a informačná bezpečnosť na regionálnej úrovni – verejné a štátne vysoké školy

Výzva PSK-MIRRI-614-2024-DV-EFRR

Cieľom tejto výzvy je pomôcť štátnym a verejným vysokým školám naprieč celým Slovenskom. Dôležitým faktorom pri projektoch je zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Príjem žiadostí:

Do vyčerpania finančných prostriedkov

Miera podpory:

Až 100 %

Veľkosť projektu:

200 tis. EUR - 450 tis. EUR NFP

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Verejné a štátne vysoké školy

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu oprávnenej hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP.

Žiadateľ musí zároveň spĺňať všetky nasledujúce podmienky:

 • Činnosť žiadateľa je v prevažnej miere financovaná štátom a štát nad žiadateľom vykonáva dohľad a žiadateľ je súčasťou systému verejného vzdelávania , nakoľko financovanie činností projektu v rámci tejto Výzvy je v režime mimo štátnej pomoci v súlade s PPP č. 7 Výzvy.
 • Žiadateľ, ktorý čerpal finančné prostriedky z nasledujúcej výzvy, nemôže už čerpať finančné prostriedky z tejto Výzvy: Výzva PO7 OPII11: – „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS (kód ITMS2014+ OPII-2021/7/16-DOP)“.
 • Žiadateľ je oprávnený predložiť v rámci jedného posudzovaného časového obdobia Výzvy len jednu ŽoNFP. V prípade doručenia dvoch a viacej ŽoNFP, poskytovateľ bude konať o ŽoNFP doručenej skôr. Uvedené neplatí v prípade späťvzatia skoršej ŽoNFP.

Zdroje financovania:

Financovanie závisí od miesta realizácie projektu.

 

Celkové oprávnené výdavky podľa kategórie regiónu:
1. pre viac rozvinutý región: 22,86 %,
2. pre menej rozvinutý región: 77,14 %

 

Menej rozvinutý región (všetky kraje SR s výnimkou Bratislavského kraja)

 • Vybrané subjekty štátnej správy:
  • Európsky fond regionálneho rozvoja: 85 % 
  • Štátný rozpočet: 15 %
  • Prijímateľ: 0 %
 • Ostatné subjekty mimo pravidiel štátnej pomoci a pomoci de minimis:
  • Európsky fond regionálneho rozvoja: 85 % 
  • Štátný rozpočet: 7 %
  • Prijímateľ: 8 %

Viac rozvinutý región (Bratislavský kraj)

 • Vybrané subjekty štátnej správy:
  • Európsky fond regionálneho rozvoja: 40 % 
  • Štátný rozpočet: 60 %
  • Prijímateľ: 0 %
 • Ostatné subjekty mimo pravidiel štátnej pomoci a pomoci de minimis:
  • Európsky fond regionálneho rozvoja: 40 % 
  • Štátný rozpočet: 52 % 
  • Prijímateľ: 8 % 

Máte záujem o ďalšie dotácie? Nájdite ich v našej databáze dotácií.

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top