Podpora medzisektorových inovačných partnerstiev prostredníctvom integrovaných územných investícií

Cieľ výzvy: Komplexná podpora a rozvoj regionálnych inovačných ekosystémov (ďalej ako „RIE“) a mestských inovačných ekosystémov (ďalej ako „MIE“) prostredníctvom podpory koordinačných, kooperačných a komunikačných aktivít a regionálnych/mestských inovačných autorít funkčných na princípe tripartity (možnosť aj štvorpartity).

Príjem žiadostí:

Do vyčerpania alokácie

Miera podpory:

100 %

Výška projektu:

Min. 250 000 EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko okrem Bratislavy

Žiadateľ:

Obce, VUC, neziskové organizácie

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Oprávneným žiadateľom je len subjekt, ktorému bol schválený príslušný PZ IÚI/PZ IÚI UMR prostredníctvom RP IUI alebo KR UMR. Žiadateľ uvedený v ŽoNFP musí byť totožný so žiadateľom uvedeným v príslušnom PZ IÚI/PZ IÚI UMR.

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Povinnou podmienkou je, že oprávnené aktivity musia byť v súlade aspoň s jednou z domén SK RIS3 2021+:

 • Doména 1: Inovatívny priemysel pre 21. storočie,
 • Doména 2: Mobilita pre 21. storočie,
 • Doména 3: Digitálna transformácia Slovenska,
 • Doména 4: Zdravá spoločnosť,
 • Doména 5: Zdravé potraviny a životné prostredie

a zároveň aktivity budú v súlade s Národnou stratégiou výskumu, vývoja a inovácií 2030.

Podrobný zoznam oprávnených činností:

Budovanie a prepojenie regionálnych inovačných ekosystémov:

 • vytvorenie a posilnenie lokálneho, regionálneho a medziregionálneho udržateľného inovačného ekosystému;
 • rozvoj novej spolupráce v rámci EDP/ODP procesu a inými kľúčovými hráčmi v oblasti inovácií;
  o návrh mestských a regionálnych nástrojov na podporu a šírenie znalostí a tvorbu lokálnych, regionálnych a medziregionálnych sietí odborníkov;
 • posilnenie mestskej/regionálnej politiky a podpora inovačných aktivít v rámci spolupráce tripartity/štvorpartity, v súlade s regionálnymi a mestskými výzvami (prostredníctvom EDP/ODP procesu) ako súčasť podpory úspešnej účasti členov tripartity/štvorpartity v inovačných ekosystémoch na národnej a EÚ/EHP úrovni;
 • vypracovanie regionálnych/mestských plánov spájania členov tripartity/štvorpartity s európskymi/globálnymi hodnotovými reťazcami;

Podpora tvorby a implementácie regionálnej/mestskej inovačnej stratégie:

 • návrh a realizácia opatrení Regionálnej inovačnej stratégie/mestskej inovačnej stratégie v rámci akčného plánu Regionálnej inovačnej stratégie/mestskej inovačnej stratégie (implementačný alebo akčný plán) založeným na dátach, s cieľom systematicky posilňovať spoluprácu regionálnych/mestských inovačných aktérov tripartity/štvorpartity v rámci EÚ/EHP;
 • návrh a realizácia priorít územia (VÚC/UMR) riadených EDP/ODP procesom a dátami z územia;
  o návrh pre systematické zapojenie regiónu/funkčnej mestskej oblasti do národných a európskych inovačných ekosystémov a hodnotových reťazcov na základe zdieľaných domén špecializácie SK RIS3 2021+;
 • predbežné overenie pripravovaných regionálnych/mestských inovačných politík a overenie predpokladov s realizátormi a aktérmi RIE/MIE;
  o identifikácia viaczdrojového financovania v spolupráci s aktérmi tripartity/štvorpartity.

Mapovanie a benchmarking:

 • porovnávanie výkonnosti miestnych inovačných aktérov v porovnaní s ostatnými regiónmi v rámci SR a s možnosťou spolupráce v rámci partnerstva s členským štátom EÚ/EHP, s cieľom posúdiť miestne silné stránky a prispieť k rozvoju regionálneho/mestského hodnotového reťazca (komparatívne hodnotenie výkonnosti inovačných ekosystémov medzi regiónmi, pozri prieskum Spoločenstva o inováciách (CIS), Regional Innovation Scoreboard (RIS), European Innovation Scoreboard (EIS) atď.);
 • analýza regionálneho/mestského hodnotového reťazca a segmentácia pod-hodnotových reťazcov (sub-value chains) k identifikácii výziev, príležitostí a prekážok účasti RIE/MIE na základe identifikovaných medzier v hodnotovom reťazci (analýza potenciálnych rastových trhov – domáce a zahraničné – a prepojenie s inými regiónmi a funkčnými mestskými oblasťami atď.);
 • mapovanie kompetencií na strane ponuky a ich zosúladenie s obchodnými príležitosťami pre medzimestské, medziregionálne, cezhraničné a medzinárodné investície riadené dopytom;
 • mobilizovať štátne platformy a ekosystémovú infraštruktúru (regionálne rozvojové agentúry, klastre, organizácie súkromného sektora patriace do RIE/MIE), v rámci systému podpory regionálnych/mestských inovácií s cieľom zapojiť regionálny/mestský ekosystém do medziregionálnych investícií.

Vytváranie sietí a zdieľanie znalostí:

 • budovanie skúseností v sieťach a príslušných platformách/iniciatívach na národnej úrovni s možnosťou prepojenia na platformy/iniciatívy EÚ;
 • tvorba spoločných komunikačných stratégií s inými sprostredkovateľskými organizáciami v oblasti VVaI pre širokú verejnosť ohľadom podpory VVaI;
 • podpora účasti VÚC/UMR v tematických platformách SK RIS3 2021+, európskych technologických platformách a platformách EÚ pre rozvoj RIE/MIE (EIV, EIE, EIC, PRI a pod.);
 • organizovanie študijných návštev a pobytov existujúcich spoločností a výskumných inštitúcií v iných regiónoch/inovatívnych mestách a/alebo členských štátoch EÚ (vrátane návštev spoločností v demonštračných infraštruktúrach);
 • prepojenie ekosystémových inovačných aktivít (twinning, taex) v rámci tripartity/štvorpartity;
 • budovanie medziregionálnych/medzimestských inovačných kapacít v rámci spolupráce členov tripartity/štvorpartity;
 • vytváranie sietí, podpora mobility a výmeny zamestnancov MIP a spolupracujúcich organizácií;
 • budovanie spolupráce medzi regionálnymi a mestskými inovačnými autoritami aj v rámci spolupráce členov tripartity/štvorpartity.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top