Podpora rozvoja regionálneho školstva

Výzva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR

Výzva je určená na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu v základných školách, základných umeleckých školách, stredných školách, centrách voľného času a školských kluboch detí, s výnimkou súkromných škôl.

Príjem žiadostí:

Do vyčerpania finančných prostriedkov

Miera podpory:

Až 100 %

Veľkosť projektu:

Min. 201 000 EUR oprávnených výdavkou

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Oprávnené sú len projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR a aj projekty, ktoré boli schválené Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program ako fázované projekty z programového obdobia 2014-2020. Aj fázované projekty musia byť schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Pre základné školy:

Pre stredné školy:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Na podporu nie sú oprávnení žiadatelia:

 • materské školy,
 • základné školy s dvojzmennou prevádzkou uvedené v prílohe č. 19 výzvy,
 • školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zmysle § 94 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • súkromné základné školy, súkromné základné umelecké školy, súkromné stredné školy, súkromné centrá voľného času a súkromné školské kluby detí.

Zdroje financovania:

Financovanie závisí od miesta realizácie projektu.

 

Menej rozvinutý región

 • Organizácia štátnej správy (ústredný orgán štátnej správy):
  • Kohézny fond: 85 % 
  • Štátný rozpočet: 15 %
  • Prijímateľ: 0 %
 • Ostatné subjekty (samosprávny kraj, mesto, obce…):
  • Kohézny fond: 85 % 
  • Štátný rozpočet: 7 %
  • Prijímateľ: 8 %

Viac rozvinutý región

 • Organizácia štátnej správy (ústredný orgán štátnej správy):
  • Kohézny fond: 40 % 
  • Štátný rozpočet: 60 %
  • Prijímateľ: 0 %
 • Ostatné subjekty (samosprávny kraj, mesto, obce…):
  • Kohézny fond: 40 % 
  • Štátný rozpočet: 52 % (okresy Malacky, Pezinok, Senec); 45 % (okres Bratislava)
  • Prijímateľ: 8 % (okresy Malacky, Pezinok, Senec); 5 % (okres Bratislava)

Schéma štátnej pomoci / Schéma pomoci de minmis: neuplatňuje sa.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top