Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu

Výzva PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR

Až 92 % dotácie na podporu budovania inteligentných miest a regiónov a na bezpečné fyzické prostredie miest a obcí.

Príjem žiadostí:

Od 27. 5. 2024

Miera podpory:

Až 92 %

Výška projektu:

Min. 185 000 EUR NFP

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Prostriedky vyčlenené na výzvu: 20 051 715 EUR. Výzva obsahuje tri opatrenia, medzi ktoré je alokácia rozdelená podľa rozvoja regiónu: 1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov; 5.1.3 Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov; 5.2.3 Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov. Každá ŽoNFP musí obsahovať povinnú aktivitu 1.2.2: IoT, dáta a platformy - Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem, informačných systémov a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť v rámci povinného opatrenia 1.2.2. na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Oprávneným žiadateľom je len subjekt, ktorému bol schválený príslušný PZ IÚI/PZ IÚI UMR prostredníctvom RP IUI alebo KR UMR. Žiadateľ uvedený v ŽoNFP musí byť totožný so žiadateľom uvedeným v príslušnom PZ IÚI/PZ IÚI UMR.

Doplnkové - nepovinné aktivity v rámci opatrenia 1.2.2:

 • podpora analytických aktivít s prínosom pre integrované plánovanie a riadenie, zavádzanie smart koncepcie a stratégie;
 • zavádzanie a zvyšovanie kvality a odolnosti systémov a optimalizácie procesov verejnej správy a systémov riadenia kvality);
 • aktivity medzi-obecnej, resp. medzi-regionálnej či cez-hraničnej spolupráce v oblasti rozvoja inteligentných miest a regiónov.

Doplnkové – nepovinné (voliteľné) aktivity v rámci opatrenia 5.1.3 resp. 5.2.3:

 • prevencia kriminality (kamerové systémy, inštalácia nových svetelných bodov verejného osvetlenia, ich rekonštrukcia v rizikových lokalitách ako súčasť integrovaného projektu, posilnenie pomáhajúcich profesií, adresná podpora aktivít zameraných na primárnu prevenciu, osveta a scitlivovanie bezpečnostných zložiek);
 • zabezpečenie promptného prístupu k poradenstvu a pomoci pre obete trestných činov;
 • terénna a dobrovoľnícka práca s rizikovými skupinami;
 • analyticko-strategické činnosti, tvorba, implementácia, hodnotenie a monitorovanie strategických dokumentov v oblasti bezpečnosti a predchádzania vzniku, prehlbovania sociálno-patologických javov;
 • zvyšovanie schopnosti územnej samosprávy predchádzať ďalšej polarizácii a nárastu extrémizmu a reagovať na prejavujúce sa nebezpečné sociálno-patologické javy.

Súčasťou oprávnených aktivít opatrení 5.1.3 a 5.2.3 je zároveň príprava projektovej dokumentácie a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti.

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu v rámci opatrenia 1.2.2 je splnená, ak sú zároveň splnené všetky nasledujúce skutočnosti (A až I):

A: V rámci opatrenia 1.2.2 sú podporované IoT zariadenia, snímače a senzory, ktorých primárna funkcia je zbierať údaje o javoch z okolitého prostredia (napr. teplota, vlhkosť, obraz, pohyb, svetlo a ďalšie) a následne tieto údaje prenášať do digitálneho prostredia na ich komplexné analytické spracovanie a ďalšie využitie. Výsledkom analytického spracovania týchto dát je podklad pre rozhodovanie, plánovanie alebo riadenie resp. správu územia. V rámci opatrenia 1.2.2 nie sú podporované zariadenia, ktoré slúžia primárne len na zaznamenávanie obrazu.

 

B: Pre vyššie uvedené aktivity, pri ktorých dôjde k tvorbe otvorených dát má žiadateľ povinnosť zabezpečiť kompatibilitu s centrálnym portálom otvorených dát MIRRI SR – data.slovensko.sk. Žiadateľ teda musí v rámci projektu zabezpečiť vytvorenie lokálneho katalógu otvorených dát (LKOD) podľa štandardu DCAT-AP-SK2.0 (https://github.com/datova-kancelaria/dcat-ap-sk-2.0), alebo SPARQL Endpoint, sprístupniť datasety data.slovensko.sk, a registrovať LKOD do centrálneho Národného katalógu otvorených údajov (dostupný na data.gov.sk).

 

C: Pre aktivity, pri ktorých dôjde k:

 • tvorbe dát ktoré nie sú otvorenými dátami;
 • tvorbe nových, úprave ci prispôsobenie existujúcich informačných systémov na výkon analytickej činnosti žiadateľa , má žiadateľ povinnosť zabezpečiť súlad riešenia so štandardmi, s cieľom prispieť k štandardizácii a interoperabilite tvorených dátových sád a súvisiacich analytických systémov a modelov. Žiadateľ zároveň musí umožniť poskytovanie analytických údajov (ktoré nemajú charakter otvorených údajov) do centrálneho analytického systému MIRRI.

D: V rámci predmetnej výzvy je žiadateľ povinný pri aktivitách súvisiacich s úpravou, vývojom nových a modifikáciou existujúcich informačných systémov a/alebo aplikácií, ich obstarávaním a implementáciou, postupovať, dodržiavať a riadiť sa podľa relevantných právnych predpisov, najmä: – Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
 • Vyhláška 401/2023 MIRRI SR o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy,
 • Vyhláška 78/2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy,
 • Vyhláška 547/2021 MIRRI SR o elektronizácii agendy verejnej správy.

E: Neoprávnenými aktivitami v rámci opatrenia 1.2.2 sú budovanie a rekonštrukcia verejného osvetlenia a budovanie kamerových systémov definovaných v prílohe č. 12 výzvy „Špecifikácia parametrov pre kamerové systémy (opatrenie 5.1.3 a 5.2.3)“. Kamerové systémy sú oprávnené v rámci opatrenia 5.1.3 a 5.2.3

 

F: Pri realizácii aktivít opatrenia 1.2.2 je potrebné byť v súlade aj s Akčným plánom inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 310 z 12. júna 2023.

 

G: Každé opatrenie v ŽoNFP (povinné 1.2.2 alebo voliteľné 5.1.3 a 5.2.3) musí mať priradenú vlastnú aktivitu zo zoznamu uvedených oprávnených aktivít.

 

H: Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu oprávnenej hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP7.

 

I: Zároveň je súčasťou podmienky, že aktivity projektu uvedené v ŽoNFP musia byť totožné s aktivitami uvedeným v príslušnom PZ IÚI/PZ IÚI UMR. V prípade nesúladu aktivít v ŽoNFP a PZ IÚI/PZ IÚI UMR, poskytovateľ upovedomí príslušnú RP IÚI/KR UMR ohľadne potreby opätovného schválenia PZ IÚI/PZ IÚI UMR. Poskytovateľ na základe nesúladu aktivít ŽoNFP a PZ IÚI/PZ IÚI UMR rozhodne o neschválení ŽoNFP.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top