Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK

Výzva PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR

Výzva je určená pre projekty integrovaných územných stratégií mimo Bratislavského kraja na podporu rozvoja verejnej dopravy.

Príjem žiadostí:

Do vyčerpania finančných prostriedkov

Miera podpory:

Až 100 %

Rozsah projektu:

Min. 200 000 EUR oprávnených výdavkov

Miesto realizácie:

Celé Slovensko okrem Bratislavy

Žiadateľ:

Mestá a obce, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

V rámci jednej žiadosti môže žiadateľ kombinovať viacej typov oprávnených akcií, resp. aktivít a to aj v prípade rozdielnych dimenzií, resp. pomerov financovania (v tom prípade vypočíta výšku oprávnených nákladov na projekt ako súčet výšky oprávnených nákladov na jednotlivé aktivity s rôznymi pomermi financovania). Aktivity v žiadosti musia byť zhodné s aktivitami, ktoré sú súčasťou projektového zámeru IÚI schváleného príslušnou Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Predinvestičná a projektová príprava a štúdia uskutočniteľnosti vzťahujúca sa k oprávnenému typu akcie v zmysle tejto výzvy je oprávnená aj ako samostatná hlavná aktivita projektu.

 

Zároveň sú pre žiadateľa oprávnené aj podporné aktivity projektu (riadenie projektu, informovanie a publicita).

Vybrané povinné prílohy:

  • Štúdia uskutočniteľnosti,
  • Právoplatné stavebné povolenie alebo iné povolenie na realizáciu stavby,
  • Projektová dokumentácia stavby vrátane výkazu výmer,
  • Finančná analýza: Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov.

Finančná alokácia výzvy je členená podľa miesta realizácie projektu nasledovne:

  • VÚC = 160 000 000 EUR
  • EURUMR = 190 000 000 EUR

V rámci výzvy sa nachádza aj tabuľka rozdelenia alokovaných zdrojov na výzvu (zdroj EÚ) pre integrované územné investície VÚC/UMR

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top