Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024

Cieľom vyhlásenej výzvy je prostredníctvom dotácie pomôcť obyvateľom rómskej komunity pri riešení ťažkej životnej situácie, pri ktorej dochádza k ohrozeniu zdravia alebo životného prostredia.

Príjem žiadostí:

15. 4. - 30. 5. 2024

Miera podpory:

95 %

Výška príspevku:

5 000 - 20 000 EUR dotácie

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

V prípade bežných výdavkov je možné poskytnutú dotáciu použiť do 31. 12. 2024, ak sa dotácia poskytne po 31. 7. 2024, je možné ju použiť do 31. 3. 2025 (s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Požadované spolufinancovanie: vo výške minimálne 5 % z celkového rozpočtu projektu, to sa nevzťahuje na prípady, v ktorých komisia odporučí na základe žiadosti upustenie od požiadavky spolufinancovania.

Ďalšie oprávnené aktivity

 • Odstraňovania havarijných stavov obydlí ktoré vznikli najmä v dôsledku ničivých živelných pohrôm, alebo požiarov,
 • zásobovania dodávkami elektrickej energie, tepelnej energie, paliva alebo vody určenej na ľudskú spotrebu v prípadoch ohrozujúcich ľudský život a ľudské zdravie, osobitne v situáciách pôsobenia nepriaznivých vplyvov vonkajšieho životného prostredia alebo nepriaznivých poveternostných vplyvov,
 • vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto obydlia nachádzajú, alebo nákup pozemkov obcou určených na výstavbu nových obydlí,
 • prioritných politík a cieľov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030,
 • financovania projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym komunitám a úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky alebo verejných politík a verejných stratégií Slovenskej republiky, ktorých cieľom je odstránenie znevýhodnenia Rómov najmä v oblasti rovnakého zaobchádzania, diskriminácie, prístupu k službám, zapájania sa do verejných politík zameraných na reprezentatívne presadzovanie potrieb marginalizovaných rómskych komunít, osobitne vo vzťahu k orgánom verejnej správy,
 • implementácie záväzkov a odporúčaní vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov o základných ľudských právach a slobodách, ktoré majú prednosť pred zákonom.

V prvom kroku, je potrebné aby žiadateľ predložil povinné prílohy ako

 • Samotnú žiadosť,
 • Popis projektu,
 • Štruktúrovaný rozpočet projektu a komentár k rozpočtu,
 • Protikorupčný dotazník

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top