Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre zdravotnícke zariadenia

Výzva PSK-MIRRI-615-2024-DV-EFRR

Cieľom výzvy je podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni.

Príjem žiadostí:

Do vyčerpania finančných prostriedkov

Miera podpory:

100 %

Výška príspevku:

Max. 300 000 EUR NFP

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Podpora bude primárne poskytovaná pre tie oblasti, kde žiadateľ identifikuje najvyššiu mieru rizika a najvyššie dopady, prípadne kde má najvyššiu mieru nesúladu s legislatívnymi požiadavkami, vyplývajúce z vykonaného auditu kybernetickej bezpečnosti alebo samohodnotenia. Okrem vyššie uvedených oblastí môže byť predmetom projektu aj financovanie nákladov spojených s auditom kybernetickej bezpečnosti. V prípade danej Výzvy sa uplatňuje podmienka týkajúca sa pomoci de minimis.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Zároveň musí žiadateľ spĺňať nasledujúce podmienky:

 1. Žiadateľ je povinný deklarovať, že ku dňu predloženia žiadosti má vykonaný audit kybernetickej bezpečnosti alebo samohodnotenie;
 2. Subjekt, ktorý čerpal finančné prostriedky z nasledujúcej výzvy PO7 OPII, nemôže už čerpať finančné prostriedky z tejto Výzvy Programu Slovensko 2021 – 2027:
  • Výzva PO7 OPII: Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach (kód ITMS2014+ OPII-2022/7/20-DOP).
 3. Žiadateľ je oprávnený predložiť v rámci jedného posudzovaného časového obdobia Výzvy len jednu ŽoNFP. V prípade doručenia dvoch a viacej žiadostí, poskytovateľ bude konať o žiadosť doručenej skôr. Uvedené neplatí v prípade spať vzatia skoršej žiadosti.

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Stanovené posudzované časové obdobia:

 • Termín uzavretia 1. posudzovaného časového obdobia: 06/2024.
 • Termín uzavretia 2. posudzovaného časového obdobia: 08/2024.
 • Termín uzavretia 3. – n. posudzovaného časového obdobia. (Ďalšie posudzované časové obdobia budú uzatvárané spravidla v 2 mesačnom intervale).

Celkové oprávnené výdavky podľa kategórie regiónu:

 • pre viac rozvinutý región: 22,86 %, 
 • pre menej rozvinutý región: 77,14 %.

Následne sa výška príspevku z EÚ vyjadrí pomerom uvedeným nižšie pre viac a menej rozvinutý región.

 

Zdroje podľa kategórie regiónu:

Menej rozvinutý región:

 • zdroje EÚ – 85 %
 • zdroje štátneho rozpočtu – 15 %
 • spolufinancovanie žiadateľa – 0 %

Viac rozvinutý región:

 • zdroj EÚ – 40 %
 • zdroje štátneho rozpočtu – 60 %
 • spolufinancovanie žiadateľa – 0 %

Chcete sa dozvedieť viac z oblasti zdravotníctva?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top