Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti II Výzva 13I01-22-V03

Predmetom realizácie projektu môžu byť len také zariadenia, v ktorých sa budú poskytovať sociálne služby v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb obce / Koncepciou rozvoja sociálnych služieb VÚC, prípadne s potvrdením obce o plánovanej príprave Komunitného plánu sociálnych služieb obce resp. VÚC o príprave Koncepcie rozvoja sociálnych služieb a potrebe poskytovania danej sociálnej služby.

Príjem žiadostí:

Do 30.09.2024

Miera podpory:

100 %

Veľkosť projektu:

Nie je stanovená

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Poskytovatelia sociálnych služieb

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Ex-ante aj ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Oprávnené sú len zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky poskytovania sociálnych služieb na komunitnej úrovni v súlade so strategickým dokumentom „Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030“, „Stratégia dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike“„ Národnou stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti“ a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

V prípade realizácie aktivity Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov, v ktorých sa po realizácii aktivít budú poskytovať služby na komunitnej báze, musí byť žiadosť v súlade aj s projektovým energetickým hodnotením alebo iným príslušným dokumentom spracovaným v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. a musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti výpočtovo určenej hodnote primárnej energie pred realizáciou projektu za objekt, ktorý je predmetom realizácie projektu.

Alokácia bude indikatívne vnútorne rozčlenená podľa typu zariadení sociálnych služieb nasledovne

Ambulantné sociálne služby:

a) služba včasnej intervencie

b) zariadenie pre seniorov

c) zariadenie opatrovateľskej služby

d) rehabilitačné stredisko

e) domov sociálnych služieb

f) špecializované zariadenie

g) denný stacionár

Nízkokapacitné pobytové sociálne služby do 12 miest

a) zariadenie podporovaného bývania

b) zariadenie pre seniorov

c) zariadenie opatrovateľskej služby

d) rehabilitačné stredisko

e) domov sociálnych služieb

f) špecializované zariadenie

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre sociálné služby?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top