Triedený zber komunálnych odpadov (PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR)

Výzva je zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívňovanie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov (ďalej len „KO“), ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky KO.

Príjem žiadostí:

Do 31. 5. 2024

Miera podpory:

Až 92 %

Výška príspevku:

Až 1 mil. EUR oprávnených výdavkov

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Budovanie zberných dvorov, zefektívnenie systémov triedeného zberu odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky, bude realizované prostredníctvom hlavných aktivít projektu. Žiadateľ je oprávnený predložiť žiadosť iba na jednu spomedzi uvedených troch hlavných aktivít projektu. Na území obce môže byť v rámci tejto výzvy realizovaný iba jeden projekt, a to bez ohľadu na právnu formu žiadateľa.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Maximálna výška celkových oprávnených priamych výdavkov (ďalej len „COPV“) projektu bez DPH sa vypočíta ako súčin počtu obyvateľov príslušného záujmového územia a finančného limitu stanoveného pre jedného obyvateľa(200 €).

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top