„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“

Cieľom výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry a zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

Príjem žiadostí:

Do 29. 2. 2024

Miera podpory:

70 %

Výška príspevku:

80 000 - 1 100 000 EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Konečný termín čerpania príspevku a realizácie projektu: 31.12.2026

 

Konečný termín predloženia vyúčtovania príspevku na projekt: 31.01.2027

Podporované (oprávnené) aktivity:

  • Výstavbou sa rozumie investičná činnosť smerujúca k zhotoveniu nových stavebných diel športovej infraštruktúry stavebnou činnosťou alebo montážnou činnosťou;
  • Rekonštrukciou – investičná činnosť zameraná na obnovu existujúcej športovej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť jej plnú funkčnosť a bezpečnú prevádzku, vrátane realizácie nadstavieb, prístavieb existujúcich objektov športovej infraštruktúry alebo rozširovania plôch existujúcich objektov športovej infraštruktúry, ktorá má za následok zmenu účelu jej použitia, kvalitatívnu zmenu jej výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami;
  • Modernizáciou – najmä investičná činnosť zameraná na rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti majetku o také prvky alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, resp. obsahoval, ale je nevyhnutná jeho modernizácia, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku alebo môže ísť aj o samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok;
  • Technickým zhodnotením – výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku sumu 1.700,- EUR v úhrne za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok);
  • Športovou infraštruktúrou štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu podľa § 3 písm. o) zákona č. 440/ 2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“).

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top