„Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov“ (PSK-MZP-002-2023-DV-KF)

Cieľ výzvy: zvýšenie populácie, ktorá bude pripojená na verejnú úpravu odpadovej vody.

Príjem žiadostí:

Uzávierka 3. hodnotiaceho kola bude 31. marec 2024

Miera podpory:

Až 92 %

Výška príspevku:

Nešpecifikované

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Oprávneným žiadateľom je subjekt verejného práva podľa § 3 ods. 3 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Žiadateľ preukáže, že obec/obce na ktorej/ktorých územiach sa projekt fyzicky realizuje, majú v čase predloženia žiadosti schválený program rozvoja obce, resp. spoločný program rozvoja obcí a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top