Vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

Výzva z Plánu obnovy kód: 17R05-04-V01

Až 100 % dotácia na zriadenie najmenej 3 kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti na univerzitách a vytvorenie programu vzdelávania a zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti.

Príjem žiadostí:

10. 5. - 31. 7. 2024

Miera podpory:

Až 100 %

Výška príspevku:

Max. výška NFP 1 704 000 EUR s DPH

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Verejné a štátne vysoké školy

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Cieľ výzvy je zriadenie najmenej 3 kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti na univerzitách, ktorých cieľom je vzdelávať a poskytovať odborné znalosti pre verejný a súkromný sektor a vytvorenie programu vzdelávania a zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti pre pracovníkov verejnej správy, vrátane doplnkového vzdelávania špecialistov v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ako celoživotného vzdelávania).

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Časová oprávnenosť výdavkov je najneskôr do 31. 3. 2026. Výdavky je možné refinancovať aj spätne s dátumom vzniku oprávnených výdavkov po dátume 1. 1. 2023, pričom musí byť preukázaná súvislosť s kompetenčným centrom.

Podmienky štátnej pomoci:

Aktivity podliehajúce režimu pomoci de minimis. Ide o nasledovné aktivity: 

 • A6 Celoživotné vzdelávanie – písmeno a) kategória používateľov „IT manažér“, „informatik“, „zamestnanec v kybernetickej bezpečnosti”,
 • A6 Celoživotné vzdelávanie – písmeno b) kategória používateľov „laik“, „odborný zamestnanec“ a „manažér“
 • A7 Zvyšovanie odbornosti personálnych kapacít a certifikácia lektorov,
 • A9 Odborné poradenstvo,

Aktivity nepodliehajúce pravidlám štátnej pomoci – všeobecné opatrenia, formálne vzdelávanie. Ide o nasledovné aktivity:

 • A1 Zariadenie a vybavenie kompetenčného centra,
 • A2 Tvorba metodík a vzdelávacích materiálov a ich zverejnenie na webovej stránke,
 • A3 Príprava materiálov a dokumentácie,
 • A4 Výskumná činnosť,
 • A5 Expertná činnosť,
 • A6 Celoživotné vzdelávanie – písmeno c) kategória používateľov “stredné školy”,
 • A6 Celoživotné vzdelávanie – písmeno d) základné kurzy pre širokú verejnosť na budovanie povedomia rizík v oblasti KIB a pod.,
 • A8 Spolupráca so zahraničím

Žiadateľ deklaruje, že:

 • Financovanie nehospodárskych činností a činností v režime de minimis možno jasne oddeliť a zaúčtovávajú sa osobitne na základe dôsledne uplatňovaných a objektívne zdôvodniteľných zásad nákladového účtovníctva,
 • Uvedené prostriedky nebudú použité na financovanie iných činností žiadateľa.

Budúci prijímateľ je zároveň povinný viesť oddelenú účtovnú evidenciu činností tak, aby bolo zrejmé, že z verejných prostriedkov poskytovaných v rámci výzvy sú podporované iba oprávnené činnosti (či už v režime de minimis alebo nehospodárske činnosti) a nie sú financované iné činnosti budúceho prijímateľa.

Žiadateľ je povinný sa zaregistrovať do informačného systému ISPO.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top