Odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií

Výzva: PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR

Výzva je určená na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy ako aj výstavbu a modernizáciu miestnych komunikácií.

Príjem žiadostí:

Od 24. 4. 2024

Miera podpory:

92 %

Výška projektu:

Min. 201 000 EUR oprávnených výdavkov

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania: zálohé platby, predfinancovanie a refundácia

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Výzva je rozdelená na dve opatrenia: Opatrenie 3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy (alokácia 99 072 504 EUR vrátane alokácie pre fázované projekty - pre menej aj viac rozvinutý región) a Opatrenie 3.2.4 Miestne komunikácie (alokácia 43 682 610 EUR - iba menej rozvinutý región)

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Opatrenie 3.2.3

Opatrenie 3.2.3

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

Opatrenie 3.2.3 výstavba a modernizácia ciest II. a III. Triedy

Opatrenie 3.2.3 výstavba a modernizácia miestnych komunikácií

VEDELI STE, ŽE…

Na podporu v rámci výzvy sú oprávnené len projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR a aj projekty, ktoré boli schválené Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program ako fázované projekty z programového obdobia 2014 – 2020.

Súčasťou vyššie uvedených aktivít môže byť aj:

 • Budovanie odvodňovacích zariadení, zariadenia na nakladanie s dažďovými vodami,
 • zavádzanie inteligentných dopravných systémov,
 • vegetačné úpravy,
 • debarierizačné opatrenia,
 • spojenie cieľov bez okľúk,
 • zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie nehodovosti
 • migračné koridory a objekty pre voľne žijúce živočíchy,
 • budovanie prvkov upokojovania dopravy.

Oprávnené sú aj výdavky na projektovú dokumentáciu, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie. Nepriame výdavky súvisiace s riadením projektu sú opravné max. do výšky 7 % z priamych výdavkov.


V rámci výzvy nie sú oprávnené aktivity týkajúce sa údržby komunikácie, ktorej cieľom je zabezpečiť prevádzkovú funkčnosť vozovky, spoľahlivosť a bezpečnosť cestnej premávky a odstránením porúch prinavrátiť cestnej komunikácii pôvodné funkčné vlastnosti. Taktiež nie sú oprávnené aktivity týkajúce sa opráv vozoviek a ich súčastí zameraných na odstránenie porúch, opotrebení vozovky a príslušnej vybavenosti, ktorých cieľom je obnova alebo zlepšenie funkčnosti cestnej komunikácie a ich súčastí za účelom včasného zabránenia nadmerného narušenia technických a funkčných vlastností.

Vybrané podmienky oprávnenosti:

 • Podmienka flexibility rozpočtu projektu– rozdiel medzi výdavkami uvedenými v PZ a v žiadosti nesmie byť väčší ako 35%.
 • Podmienka súladu s princípmi desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie (3D).
 • Podmienka mať vysporiadané majetkovo- právne vzťahy a mať povolenie na realizáciu projektu. Podmienky stačí spĺňať po podaní žiadosti a najneskôr pred poslaním návrhu zmluvy o NFP.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top