Kapitálové vstupy vo fáze rozvojového financovania

Cieľom je výrazne zvýšiť podiel inovujúcich podnikov, predovšetkým v prípade digitálnych a zelených inovácií a podporiť rozvoj technologicky perspektívnych firiem.

Príjem žiadostí:

Od 31. 3. 2024

Miera podpory:

Bude upresnené

Výška príspevku:

Bude upresnené

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, ostatné subjekty, podniky

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Na túto podporu budú zriadené fondy rizikového kapitálu, ktoré budú zamerané na jednotlivé fázy podnikateľského cyklu a v závislosti od fázy podnikateľského cyklu budú nastavené rôzne fázy zdieľania rizika. Tu sa počíta s participáciou súkromného kapitálu až na úrovni pari-passu. Jedná sa najmä o spoločnosti, ktoré vyvíjajú technologicky náročnejší produkt, pre ktorý je nevyhnutná určitá časová perióda testovania a škálovania, produkt, ktorý je pripravený na expandovanie na trhy EÚ a trhy mimo EÚ. V takýchto prípadoch je veľmi často potrebné dodatočné kapitálové financovanie pre kladný výsledok predmetných činností a ďalšie pokračovanie spoločnosti. Fond bude investovať do spoločností v rastovej fáze („growth fáze“) ich vývoja a špecializuje sa najmä na chytré peniaze („smart money“), ktoré majú podnikateľovi pomôcť najmä pri expanzii, rozširovaní poskytovania služieb resp. výroby.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšenie kvality realizovaných výskumných a vývojových aktivít a spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré prispejú näjma k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou a k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Cieľom je tiež lákanie a udržanie talentov, čo vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch z oblasti výskumu a vývoja?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top