PODPORUJEME VÁS V KAŽDEJ FÁZE PROJEKTU

Proces udeľovania grantov nezačína výberom grantového titulu a nekončí pripísaním grantu na váš účet. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako celý proces funguje v praxi a ako vám môžu pomôcť špecialisti agentúry GRANTEX.

PREČO PRACOVAŤ SO NAMI

Spolupráca bez rizika

Uplatňujeme si nárok na poplatok za dotačné služby až po schválení žiadosti o dotáciu. V opačnom prípade nám neplatíte nič.

Komplexnosť

Sme súčasťou skupiny GRANTEX ADVISORY GROUP, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti dotácií, daní, účtovníctva, práva, poistenia a auditu.

Know-how

Od roku 2012 pre vás získavame granty vo všetkých odvetviach. Za ten čas sme získali množstvo skúseností a stali sme sa poprednými špecialistami na granty na trhu.

Stabilita

Za našou spoločnosťou stojí silná medzinárodná skupina RENOMIA GROUP, ktorá chráni podnikateľov na celom svete už viac ako 30 rokov.

Budovanie siete partnerov

Našimi partnermi sú univerzity, organizácie alebo externí odborníci. Spoločne úspešne realizujeme aj vysoko špecializované projekty.

Špecialisti

Okrem špecialistov na dotácie sú v našom tíme aj bývalí manažéri a riaditelia spoločností, ako aj bývalí hodnotitelia a manažéri dotačných programov z ministerstiev.

Šírenie povedomia

Vzdelávame verejnosť v oblasti dotácií nielen prostredníctvom seminárov, článkov alebo prednášok na konferenciách, ale aj prostredníctvom združení, ktorých sme aktívnymi členmi.

Čerpajte do posledného centu

Vieme, že získaním dotácie to nekončí, práve naopak. Preto vás nesklameme ani vo fáze implementácie projektu. Vďaka našej podpore to využijete všetko, čo získate.

GRANTOVÝ PROCES

1. AKO VYTVÁRAME ÚSPEŠNÉ ŽIADOSTI O POMOC

1-2 mesiace

Analýzia dotácií

Základom výberu správneho grantu je dôkladná analýza vášho podniku a grantového plánu. Naša spolupráca preto začína analýzou vašich vízií, plánov, investičných alebo rozvojových zámerov, aby sme zistili, kam smeruje vaše podnikanie.

Potom sa zoznámime s vaším projektom. Zistíme vašu predstavu o časovom rámci projektu, vaše finančné možnosti, konkrétnu podobu plánovaných výstupov, ale aj dostupné kapacity vašich ľudských zdrojov.

Monitorujeme aktuálne a plánované výzvy a vyberáme najvhodnejší dotačný titul prispôsobený vašim požiadavkám a možnostiam. Niektoré projekty sú náročnejšie na prípravu a je potrebné začať s prípravou ešte pred vyhlásením výzvy. Ide najmä o výzvy na výskum a vývoj, výzvy na digitalizáciu alebo projekty, ktoré už musia mať určitú úroveň stavebnej pripravenosti. Včasná príprava je nevyhnutná aj v prípade populárnych grantových výziev, kde je alokácia často vyčerpaná skôr alebo kde pri hodnotení zohráva rozhodujúcu úlohu čas podania žiadosti.

1-4 mesiace

Príprava žiadosti o grant

Kompletnú žiadosť o dotáciu pre vás pripravíme podľa metodiky na základe informácií, ktoré nám poskytnete. Nemusíte sa obávať, že by ste nevedeli, aké informácie máte poskytnúť. Naši špecialisti na dotácie vedia, aké otázky vám majú položiť a aké podklady si od vás vyžiadať. Kvalita a rýchlosť prípravy žiadosti o grant preto závisí od úrovne vašej spolupráce.

V rámci prípravy žiadosti o grant pripravujeme:

 • rozpočet projektu,
 • vecný opis projektu,
 • definícia ukazovateľov,
 • analýza trhu,
 • analýza rizík,
 • zloženie výskumného tímu,
 • povinné prílohy podľa konkrétnej výzvy.

Všetky grantové výzvy, ktoré GRANTEX spracováva, sú spojené s podrobným rozpracovaním čiastkových aktivít a cieľov projektu. Práve tieto oblasti často rozhodujú o úspešnosti jednotlivých žiadostí o grant.

3-7 mesiacov

Hodnotenie žiadosti o pomoc

Predložené žiadosti o podporu sa následne podrobia formálnemu a vecnému hodnoteniu. Počas tohto obdobia si riadiaci orgán môže od žiadateľa vyžiadať dodatočné informácie alebo podporné dokumenty. Všetku komunikáciu s riadiacim orgánom počas hodnotenia žiadosti zabezpečuje agentúra GRANTEX.

Tip

Vedeli ste, že existujú výzvy, ktoré prechádzajú len formálnym hodnotením?

V takom prípade už vopred s vysokou pravdepodobnosťou viete, že grant získate.

Výsledkom posúdenia vašej žiadosti bude stanovisko o udelení alebo zamietnutí podpory. Ak vaša žiadosť prejde hodnotením, od získania nároku na financovanie vás delí len niekoľko dní alebo týždňov, keď podpíšete záverečný dokument.

Ak bude vaša žiadosť zamietnutá, na základe dôvodov tohto rozhodnutia sa rozhodneme, či sa proti rozhodnutiu odvoláte, podáte žiadosť v rámci inej výzvy na predkladanie návrhov alebo budete projekt realizovať s iným financovaním.

2. AKO REALIZUJEME PROJEKTY V STANOVENÝCH TERMÍNOCH A BEZ STAROSTÍ

1-4 roky

Realizácia projektu

Venujte sa realizácii projektu a starosti o termíny, pravidlá a podmienky nakladania prenechajte nám. Prevedieme vás celým procesom od začiatku až do konca.

Postup zmeny

Pri pravidelných konzultáciách zisťujeme, či váš projekt napreduje podľa vopred stanoveného plánu, alebo sa začína uberať novým smerom. O všetkých zmenách vopred informujeme a riadne ich argumentujeme s riadiacim orgánom, často aj o tých, ktoré vôbec nepovažujete za dôležité. Preto je pre nás nevyhnutné sledovať, ako sa váš projekt vyvíja.

Verejné obstarávanie

Pri výbere dodávateľa nemusíte aktívne zisťovať, či a do akej miery musíte dodržiavať zákony alebo iné pravidlá. Naši špecialisti sami posúdia potrebu verejného obstarávania, vyberú spôsob výberu dodávateľa v súlade s programom a prevezmú za vás všetku administratívu.

Povinná publicita

Projekty financované z dotačných zdrojov musia podliehať povinnej publicite počas obdobia realizácie a udržateľnosti presne podľa podmienok definovaných v zmluve o poskytnutí podpory. V spoločnosti GRANTEX tieto podmienky načítavame, informujeme vás o nich a pravidelne kontrolujeme, či je povinná publicita zabezpečená v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie.

Povinná publicita slúži na informovanie verejnosti o zdroji financovania projektu. Medzi príklady povinnej publicity patria:

 • uverejnenie loga poskytovateľa pomoci na webových stránkach, dokumentoch a iných komunikačných kanáloch,
 • zobrazenie informačného listu alebo
 • umiestnenie plagátu na mieste projektu.

Žiadosti o platbu a monitorovacie správy

Ak realizujete projekt v etapách, ktoré sú priebežne preplácané poskytovateľom grantu, je potrebné na konci každej takejto etapy predložiť riadiacemu orgánu žiadosť o platbu a monitorovaciu správu o realizácii, v ktorej zhrniete realizáciu konkrétnej etapy a jej výsledky.

GRANTEX preto spracováva kompletne za vás:

 • žiadosti o čiastočnú platbu,
 • čiastkové monitorovacie správy o realizácii,
 • v prípade potreby sa zaoberáme pripomienkami riadiaceho orgánu.

Záznamy dokumentov

Dbáme na to, aby boli všetky dokumenty od začiatku v dokonalom poriadku, aby celý proces udeľovania grantov trval čo najkratšie. Nesprávne vedené účtovníctvo, pracovné výkazy a iné dokumenty, ktoré sa musia prísne dodržiavať, vedú k predĺženiu lehoty na vyplatenie grantu a v niektorých prípadoch k jeho zníženiu alebo dokonca úplnému odobratiu.

Tip

Žiadatelia najčastejšie robia chyby v účtovníctve, ktoré často podlieha veľmi špecifickým pravidlám. V našej skupine GRANTEX ADVISORY GROUP nájdete účtovný tím, ktorý sa špecializuje na účtovníctvo grantov.

Ukončenie implementácie

Na ukončenie realizácie projektu musíte predložiť záverečnú žiadosť o platbu spolu so záverečnou monitorovacou správou o realizácii projektu, v ktorej okrem iného informujete riadiaci orgán o plnení záväzných ukazovateľov. Týmito dokumentmi sa projekt vždy uzatvára, a to aj v prípade, že spôsob financovania vášho projektu je ex ante (pred realizáciou projektu) alebo ak ste projekt realizovali vo viacerých čiastkových fázach, počas ktorých ste predkladali priebežné žiadosti o platbu a správy o realizácii.

GRANTEX pre vás na konci projektu vypracuje všetky dokumenty:

 • záverečnú žiadosť o platbu,
 • záverečnú správu o implementácii.

3. AKO VÁS PODPORUJEME V ČASE UDRŽATEĽNOSTI

3 roky alebo 5 rokov

Udržateľnosť projektu

Váš projekt sa nekončí ukončením realizácie alebo vyplatením pomoci. Počas obdobia udržateľnosti je príjemca grantu povinný predkladať správy o udržateľnosti, dodržiavať podmienky stanovené vo výzve, viesť riadnu evidenciu a uchovávať ju na účely prípadnej kontroly. Počas obdobia udržateľnosti preto budeme na váš projekt dohliadať, aby sme sa uistili, že prípadnou kontrolou prejdete bez komplikácií.

Počas obdobia udržateľnosti sa musia dodržiavať tieto podmienky:

 • správa o udržateľnosti;
 • dodržiavať povinnú publicitu;
 • evidovať a archivovať vybrané dokumenty v súlade s podmienkami pomoci;
 • výsledok projektu nesmie byť predaný alebo prenajatý, musí slúžiť na ten istý účel, na ktorý bol obstaraný;
 • a ďalšie podmienky stanovené v podmienkach konkrétnej grantovej výzvy.

Tip

Príjemca grantu je povinný uchovávať všetky dokumenty súvisiace s realizáciou a použitím grantu po dobu 10 rokov.

MÁM ZÁUJEM O DOTÁCIE

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top