Databáza dotácií

Vyhľadajte relevantné možnosti grantov pre vašu firmu. Pripravujeme žiadosti o aktívne aj plánované granty.
Typ žiadateľa
Typ žadatele
Velikost firmy
Zaměření dotace
Obor podnikání
Výzva na predkladanie projektových zámerov. Podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 14. 07. 2023
– 31. 12. 2024
Program Interreg Slovensko-Rakúsko 2021-2027 podporuje aktivity zamerané na rozvoj prihraničných oblastí a posilnenie vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi partnermi.
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 30. 06. 2023
Cieľom je rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu.
Aktívne
Rekonštrukcia izieb psychiatrických zariadení
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 30. 11. 2022
– 30. 09. 2024
Cieľom je výrazne zvýšiť podiel inovujúcich podnikov, predovšetkým v prípade digitálnych a zelených inovácií a podporiť rozvoj technologicky perspektívnych firiem.
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 30. 11. 2023
– 31. 08. 2024
Cieľom je výrazne zvýšiť podiel inovujúcich podnikov, predovšetkým v prípade digitálnych a zelených inovácií a podporiť rozvoj technologicky perspektívnych firiem.
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 31. 03. 2024
– 31. 05. 2024
Stimulácia spolupráce podnikov s nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami, s vysokými školami alebo aj so súkromnými poskytovateľmi výskumnovývojových služieb, či dokonca samosprávami (napr. Mestské laboratórium).
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 14. 08. 2023
Výzva je zameraná na podporu základného, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja realizovaného slovenskými inštitúciami, ktoré participovali alebo participujú v projektoch v Horizontu 2020 alebo Horizontu Európa.
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 04. 07. 2023
Účelom poskytnutia prostriedkov mechanizmu je pokrytie nákladov subjektov, ktoré sa aktívne zapojili do výziev vyhlásených v rámcovom programe Horizont Európa a jeho častiach, či už v role koordinátora alebo partnera.
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 28. 04. 2023
– 31. 10. 2025
Cieľ je odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku na základných školách pomocou vybudovania nových priestorov alebo rekonštrukciou priestorov.
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 24. 08. 2023
– 30. 06. 2025
Scroll to Top