Databáza dotácií

Vyhľadajte relevantné možnosti grantov pre vašu firmu. Pripravujeme žiadosti o aktívne aj plánované granty.
Typ žiadateľa
Typ žadatele
Velikost firmy
Zaměření dotace
Obor podnikání
Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách. Definované akcie napomáhajú podporovať rovný prístup ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu.
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 14. 07. 2023
Program Interreg Slovensko-Rakúsko 2021-2027 podporuje aktivity zamerané na rozvoj prihraničných oblastí a posilnenie vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi partnermi.
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 30. 06. 2023
Cieľom je rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu.
Aktívne
Stimulácia spolupráce podnikov s nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami, s vysokými školami alebo aj so súkromnými poskytovateľmi výskumnovývojových služieb, či dokonca samosprávami (napr. Mestské laboratórium).
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 14. 08. 2023
Výzva je zameraná na podporu základného, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja realizovaného slovenskými inštitúciami, ktoré participovali alebo participujú v projektoch v Horizontu 2020 alebo Horizontu Európa.
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 04. 07. 2023
Podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry.
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 28. 08. 2023
Podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry výstavbou verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá.
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 28. 04. 2023
Grant je zameraný na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.
Aktívne
Prijímanie žiadostí: 22. 12. 2023
Cieľom výzvy je podporiť rozvoj udržateľnej verejnej osobnej dopravy. Podpora je špecificky zameraná na rozvoj dopravy s nulovými emisiami prostredníctvom nákupu batériových elektrických autobusov (elektrobusov) a elektrických autobusov s palivovými článkami (vodíkových autobusov).
Aktivní
Prijímanie žiadostí: 25. 08. 2023
Výzva na predkladanie projektových zámerov. Podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.
Aktivní
Prijímanie žiadostí: 14. 07. 2023
– 31. 12. 2024
Scroll to Top