Zásady spracovania osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”) vám ako dotknutej osobe poskytujeme najmä tieto informácie:

a) aké osobné údaje zhromažďujeme;
(b) ako s týmito údajmi nakladáme;
(c) právny základ, na základe ktorého spracúvame osobné údaje, a účely, na ktoré osobné údaje používame;
d) komu sme oprávnení osobné údaje poskytnúť;
(e) aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov a
(f) kde môžete získať informácie o osobných údajoch, ktoré o vás spracúvame.

GRANTEX dotácie s.r.o. je spoločnosť založená v súlade s platnou legislatívou a poskytuje služby najmä v oblasti dotačného poradenstva. V prípade, že spracúva osobné údaje fyzických osôb, vystupuje vo vzťahu k týmto osobám ako prevádzkovateľ osobných údajov.

Prípadné otázky sme pripravení zodpovedať na kontaktnom e-maile: kindl@grantex.sk alebo v sídle spoločnosti na adrese Panenská 100072/7, 811 03 Bratislava

Totožnosť správcu

GRANTEX dotácie s.r.o., IČO: 535 948 94 so sídlom Panenská 100072/7, 811 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 150695/B (ďalej len “GRANTEX dotácie”).

GRANTEX dotácie nemá určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Ak chcete uplatniť svoje práva súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť priamo na prevádzkovateľa prostredníctvom našich kontaktných údajov:

Kontaktná adresa: Panenská 100072/7, 811 03 Bratislava, kontaktný e-mail: kindl@grantex.sk, kontaktné telefónne číslo: 951 585 580.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť GRANTEX dotácie ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúva vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi a vždy tak, aby bola v maximálnej možnej miere zaistená bezpečnosť vašich údajov (osobných údajov). Spoločnosť GRANTEX dotácie dodržiava zásady spracúvania osobných údajov stanovené v platných právnych predpisoch a plne rešpektuje najvyššie štandardy ochrany osobných údajov.

Tieto zásady sa vzťahujú na všetky dotknuté osoby (fyzické osoby) – klientov, dodávateľov
a zákazníkov spoločnosti GRANTEX dotácie, ako aj na kohokoľvek iného, kto kontaktuje spoločnosť GRANTEX dotácie alebo jej inak zašle akékoľvek informácie (ak nie je ďalej uvedené inak), a to všetko prostredníctvom webovej stránky https://www.grantex.sk/.

Spoločnosť GRANTEX dotácie môže uchovávať a inak spracúvať osobné údaje klientov a iných osôb, ak je to potrebné v súvislosti s využívaním právnych služieb, alebo osobné údaje iných osôb, ktoré poskytli svoje osobné údaje spoločnosti GRANTEX dotácie a udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

GRANTEX dotácie môžu zhromažďovať aj kategórie osobných údajov, ktoré pochádzajú z verejných zdrojov vrátane verejných registrov a internetu, ale len na účely, na ktoré sú tieto verejné zdroje a registre vytvorené. GRANTEX dotácie môže zhromažďovať aj kategórie osobných údajov, ktoré získava od tretích strán (zamestnávateľov, spolupracovníkov, obchodných partnerov alebo iných tretích strán) v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Účely spracovania osobných údajov, Právny základ spracovania osobných údajov:

Spoločnosť GRANTEX dotácie bude spracúvať vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na daný účel a počas obdobia potrebného na splnenie účelu.

Spracovanie osobných údajov bez vášho súhlasu:

Spoločnosť GRANTEX dotácie spracúva osobné údaje bez vášho súhlasu na nasledujúce účely a na základe nasledujúcich právnych titulov:

(a) plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa vrátane plnenia povinnosti poskytovať služby podľa zmluvy
a uskutočnenia platby (doba uchovávania: po dobu trvania zmluvy a povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi); právny základ spracúvania: (i) plnenie zmluvy, (ii) plnenie zákonnej povinnosti;
(b) možnosť uplatnenia a vymáhania právnych nárokov voči prevádzkovateľovi, príjemcom alebo iným príslušným osobám alebo ochrana právnych nárokov, vč. vymáhania právnych nárokov, vývoja a rozvoja poskytovaných produktov a služieb, riešenia sporov, najmä na účely vedenia súdnych alebo iných sporov (doba uchovávania: osobné údaje sa spracúvajú do 1 roka po uplynutí premlčacej doby (3 roky), prípadne ďalej po nevyhnutnú dobu na účely realizácie ochrany právnych nárokov); právny dôvod spracúvania: (i) oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretích strán;
c) priamy marketing – ponuka obchodu, služieb a produktov dotácie GRANTEX, zasielanie obchodných oznámení existujúcim zákazníkom v zmysle ponuky služieb informačnej spoločnosti v súlade s príslušným právnym predpisom (doba uchovávania: osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania vzťahu, na základe ktorého prevádzkovateľ vykonáva priamy marketing); právny základ spracúvania: (i) oprávnený záujem prevádzkovateľa;

Spracovanie osobných údajov s vaším súhlasom:

GRANTEX dotácie spracúva osobné údaje s vaším súhlasom na tieto účely:

(a) ponuka služieb a produktov GRANTEX dotácie, zasielanie obchodných oznámení;
b) marketingová komunikácia;
c) analytické a marketingové súbory cookie (súhlas udelený prostredníctvom nastavení vášho webového prehliadača);

Doba uchovávania osobných údajov na účely uvedené v písmenách a), b) a c) tohto článku: osobné údaje na základe súhlasu sa spracúvajú po dobu 10 rokov alebo do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

S cieľom preukázať splnenie povinností prevádzkovateľa podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov je prevádzkovateľ oprávnený uchovávať/spracúvať informácie týkajúce sa získaného súhlasu (t. j. ako bol súhlas získaný a čoho sa súhlas týkal) aj po odvolaní súhlasu, a to po nevyhnutnú dobu. Právnym základom spracúvania je súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený dotknutou osobou a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Kategórie osobných údajov spracúvaných bez súhlasu:

V prípade spracovania osobných údajov bez vášho súhlasu spracúva spoločnosť GRANTEX dotácie v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi vaše:

(a) identifikačné údaje a kontaktné údaje, t. j. meno, priezvisko, e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je (pozri vyššie):

Oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR);

plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR);
splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR).

Kategórie osobných údajov spracúvaných so súhlasom:

V prípade spracovania osobných údajov s vaším súhlasom udeleným spoločnosťou GRANTEX v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi spoločnosť GRANTEX spracúva vaše:

(a) identifikačné a kontaktné údaje, t. j. meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a adresu (domácu, doručovaciu alebo inú kontaktnú adresu), ak je to vhodné;

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je (pozri vyššie):

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak ho dotknutá osoba udelila (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Zdroj osobných údajov:

Spoločnosť GRANTEX získava osobné údaje dotknutých osôb od dotknutých osôb (napr. v rámci rokovaní o zmluvách, na základe žiadostí dotknutých osôb, pri osobnej alebo písomnej komunikácii s dotknutými osobami vrátane komunikácie elektronickými prostriedkami) alebo z vlastnej činnosti (v rámci vyhodnocovania údajov, ktoré nám poskytujete v súvislosti s používaním našich produktov alebo služieb, alebo z verejných zdrojov). Ak od vás agentúra GRANTEX získa osobné údaje, informuje vás o tom, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a či ste povinní osobné údaje poskytnúť, ako aj o možných dôsledkoch neposkytnutia osobných údajov.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby môže GRANTEX dotácie, pokiaľ ide o spoločné určenie prostriedkov a účelov spracúvania osobných údajov, prevziať pozíciu spoločného prevádzkovateľa a takto spracúvané osobné údaje odovzdať jednotlivým spoločnostiam skupiny GRANTEX ADVISORY GROUP (GRANTEX accounting s.r.o., IČO: 05438012, GRANTEX legal s.r.o., advokátska kancelária, IČO: 07902158 a GRANTEX financial services s.r.o., IČO: 08055271).

S cieľom splniť povinnosti podľa článku 26 GDPR spoločnosť GRANTEX dotácie týmto informuje dotknutú osobu v prípadoch, keď vystupuje ako spoločný prevádzkovateľ, že zodpovednosť za dodržiavanie GDPR, najmä vo vzťahu k článkom 13 a 14 GDPR, nesie spoločnosť GRANTEX dotácie. Bez ohľadu na uvedené však dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa GDPR u každého z prevádzkovateľov a voči každému z nich.

Príjemca, kategórie príjemcov:

Vaše osobné údaje sa môžu prenášať nasledujúcim kategóriám príjemcov:

(a) orgány verejnej moci a iné subjekty, ktorým je GRANTEX povinný poskytnúť vaše osobné údaje alebo ktoré sú oprávnené požadovať od GRANTEX-u vaše osobné údaje (napr. daňové úrady, colné úrady, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, súdy, orgány činné v trestnom konaní atď.);
b) tretie strany, s ktorými má GRANTEX uzatvorenú písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov (napr. poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia účtovných služieb, poskytovatelia bezpečnostných služieb atď;)
c) zamestnanci alebo osoby v podobnom postavení vo vzťahu k dotáciám spoločnosti GRANTEX alebo iné osoby na základe vašich pokynov;

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám z iných dôvodov v súlade s platnými právnymi predpismi. Spoločnosť GRANTEX subsidies nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny mimo Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii;

Prenos osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby

Dotácia GRANTEX ponúka možnosť zasielať aktuálne informácie týkajúce sa jej činnosti. V prípade, že s tým dotknutá osoba súhlasí, spoločnosti skupiny GRANTEX ADVISORY GROUP si navzájom odovzdávajú osobné údaje na účely zasielania marketingových oznámení dotknutej osobe.

C          Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov 

Právo na prístup k osobným údajom:

Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak áno, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a na nasledujúce informácie o:

(a) účeloch spracúvania;
(b) kategóriách dotknutých osobných údajov;
(c) príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté;
(d) plánovanom období, počas ktorého sa budú osobné údaje uchovávať, alebo ak toto obdobie nemožno určiť, o kritériách použitých na určenie tohto obdobia;
(e) existenciu práva požiadať prevádzkovateľa o opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedziť ich spracúvanie alebo namietať proti takémuto spracúvaniu;
(f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov);
(g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov;
(h) o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, o použitom postupe a o význame a predvídateľných dôsledkoch takéhoto spracúvania.

Prevádzkovateľ ďalej vyhlasuje, že je oprávnený poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v zmluvne vymedzenom rozsahu, na zmluvne vymedzený účel a na obdobie uvedené v zmluve.

Prevádzkovateľ vám poskytne kópiu spracúvaných osobných údajov. Za ďalšie kópie je prevádzkovateľ oprávnený účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Platí, že právo na získanie kópie nesmie mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.

Právo na opravu:

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na vymazanie:

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak sa uplatní jeden z nasledujúcich dôvodov:

(a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
b) odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa údaje spracúvali, a neexistuje žiadny ďalší právny základ na spracúvanie;
c) dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu, ak je námietka prípustná podľa GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie;
d) osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
e) osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Právo na výmaz sa neuplatňuje, ak sa uplatňuje zákonná výnimka, najmä ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania:

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:

(a) namietate presnosť osobných údajov – v tomto prípade bude spracúvanie obmedzené na čas potrebný na to, aby prevádzkovateľ overil presnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je nezákonné a vy odmietnete vymazať osobné údaje a namiesto toho požiadate o obmedzenie používania osobných údajov;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy osobné údaje potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR – kým sa neoverí, že oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak bolo spracúvanie obmedzené, osobné údaje sa môžu, s výnimkou uchovávania, spracúvať len:

(a) so súhlasom dotknutej osoby;
(b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
(c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo
(d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť údajov:

Ako dotknutá osoba máte právo (za podmienok stanovených v článku 20 GDPR) získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi na základe súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy. Na základe vašej žiadosti vám prevádzkovateľ poskytne údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo, ak je to technicky možné, inému jasne identifikovanému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré sa nespracúvajú automatizovanými prostriedkami. Uplatňovanie práva na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.

Právo podať námietku:

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu spoločnosti GRANTEX subsidies, ktorý sleduje spoločnosť GRANTEX subsidies, najmä v súvislosti s priamym marketingom.

KEDY MÔŽETE VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU A ČO TO ZNAMENÁ:

Podľa článku 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak sa spracúvanie vykonáva na základe povolenia na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti GRANTEX dotácie. Môžete tiež namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu. Ak si neželáte, aby vám dotácie GRANTEX naďalej zasielali svoj newsletter alebo iné obchodné oznámenia v súvislosti s priamym marketingom, môžete proti tomu kedykoľvek namietať. Spoločnosť GRANTEX dotácie potom nebude ďalej spracúvať vaše osobné údaje na tento účel a nebude vám zasielať ďalšie obchodné oznámenia. Námietku môžete vzniesť zaslaním e-mailu na adresu kindl@grantex.sk alebo kliknutím na odkaz uvedený v každom elektronickom obchodnom oznámení týkajúcom sa informácie, že si neželáte dostávať od nás ďalšie obchodné oznámenia.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi GDPR, máte právo podať sťažnosť proti postupu prevádzkovateľa dozornému orgánu, pričom dozorným orgánom pre Českú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochor 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). Týmto nie sú dotknuté žiadne iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, ktoré na ochranu dotknutej osoby poskytujú platné právne predpisy.

Právo odvolať súhlas:

Nie ste povinní súhlasiť so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou GRANTEX dotácie. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely (alebo na ktorýkoľvek z nich). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vašich osobných údajov pred jeho odvolaním. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete odvolať:

(a) podpísaným písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným písomne na kontaktnú adresu spoločnosti GRANTEX dotácie alebo
b) oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu spoločnosti GRANTEX dotácie uvedenú vyššie v tomto oznámení.

Upozorňujeme, že spoločnosť GRANTEX dotácie je oprávnená spracúvať určité osobné údaje na určité účely aj bez vášho súhlasu. Ak svoj súhlas odvoláte, spracúvanie príslušných osobných údajov na účely vyžadujúce váš súhlas, pre ktoré bol váš súhlas so spracúvaním odvolaný, sa ukončí. Aj napriek tomu môže byť spoločnosť GRANTEX dotácie oprávnená alebo dokonca povinná pokračovať v spracúvaní tých istých osobných údajov na základe iného právneho základu (t. j. iného právneho základu spracúvania).

D         Ďalšie informácie

Spôsob výkonu práv dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba môžete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov voči prevádzkovateľovi tak, že kontaktujete prevádzkovateľa na kontaktnej adrese Panenská 100072/7, 811 03 Bratislava, alebo kontaktujete prevádzkovateľa na kontaktnej e-mailovej adrese kindl@grantex.sk.

Poskytovanie informácií správcom:

Prevádzkovateľ poskytne informácie písomne v elektronickej forme (vo forme e-mailovej správy), pokiaľ nepožiadate prevádzkovateľa o poskytnutie informácií v papierovej forme. Tým nie je dotknuté vaše právo na prenosnosť údajov.

Ak od vás dostaneme žiadosť podľa článkov 15 až 22 GDPR, budeme vás informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu, najneskôr vás budeme informovať o prijatých opatreniach, zamietnutí alebo predĺžení lehoty do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. S prihliadnutím na zložitosť žiadosti alebo počet žiadostí môžeme lehotu na informovanie o prijatých opatreniach (a teda na prijatie príslušných opatrení) predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O každom takomto predĺžení vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi omeškania.

Informácie o tom, že dotknutá osoba uplatnila svoje práva u prevádzkovateľa a o tom, ako prevádzkovateľ vybavil jej žiadosť, uchováva prevádzkovateľ po primeranú dobu na tieto účely:

(a) na zdôvodnenie tejto skutočnosti;
(b) na štatistické účely;
(c) na zlepšenie služieb prevádzkovateľa a
(d) na ochranu práv prevádzkovateľa.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. V takýchto prípadoch preto nie je vašou povinnosťou poskytnúť predmetné osobné údaje na daný účel, ani vašou povinnosťou udeliť súhlas s ich spracovaním. V prípade, že spoločnosť GRANTEX dotácie použije osobné údaje na iný účel, ako je uvedený v tomto pokyne, bezodkladne poskytne dotknutej osobe informácie o tomto inom účele a ďalšie informácie uvedené v tomto pokyne.

V Bratislave, 5. 6. 2023

GRANTEX dotácie s.r.o.

 Ing. Ondřej Horčička, konateľ 

Scroll to Top