Patentový voucher

Podporu ochrany duševného vlastníctva. Bude určený pre MSP, výskumné inštitúcie, vysoké školy alebo fyzické osoby. Oprávnenými nákladmi sú všetky náklady patentového cyklu počnúc podaním patentovej prihlášky až po udržiavacie poplatky, a to vrátane prekladateľských a právnych služieb na ochranu a vymáhanie duševného vlastníctva.

Príjem žiadostí:

Do 30. 4. 2024

Miera podpory:

Bude upresnené

Výška príspevku:

Max. 200 000 EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Podniky, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Oprávnenými sú náklady na ochranu duševného vlastníctva celosvetovo. Rovnako aj na konania na ochranu úžitkových vzorov, dizajnu, ochranných známok, ale aj dodatkových ochranných osvedčení topografií polovodičových výrobkov. Poskytované budú na neobmedzené množstvo patentových konaní avšak do maximálnej výšky 200 000 EUR počas obdobia 3 rokov pre jedného prijímateľa. Vzhľadom na komplexnosť a zdĺhavosť procesov bude snaha o maximálne využitie jednotkových nákladov.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
V rámci tohto komponentu budú realizované investície do podpory výskumu, vývoja a inovácií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Slovenska na zahraničných trhoch. 

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch z oblasti výskumu a vývoja?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top