Rozvoj prvkov zelenej a modrej infraštruktúry

Výzva je určená na podporu projektov, ktorých cieľom je zabezpečiť obyvateľstvu kvalitné životné prostredie v sídlach (posilnenie biodiverzity), a/alebo projektov, ktoré majú aj estetickú funkciu. Ťažisko projektov musí predstavovať tvorba a/alebo posilnenie prvkov zelenej a/alebo modrej infraštruktúry.

Podpora rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

(Výzva PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR)

Príjem žiadostí:

Do vyčerpania finančných prostriedkov

Miera podpory:

Nešpecifikované

Rozsah projektu:

Min. 201 000 EUR oprávnených výdavkov

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Pri mimovládnych organizáciách a občianskych združení je podmienkou preukázanie ich vzniku najneskôr 1 rok pred dátumom predloženia žiadosti.

 

Informácie o oprávnených žiadateľoch v žiadosti musia byť zhodné s informáciami, ktoré sú súčasťou projektového zámeru IÚI schváleného príslušnou Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR.

Podmienky oprávnených činností/aktivit

  • Oprávnené činnosti/aktivity uvedené v bodoch a) – d) je možné realizovať samostatne, resp. kombinovane, v závislosti od charakteru projektu. Podmienkou je, aby boli naplnené ciele v rámci akcie „Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách“. 
  • Oprávnenú činnosti/aktivity v bode e) a f) nie je možné realizovať samostatne, len v kombinácií s niektorou z oprávnených činností/aktivít v bodoch a) – d).  
  • Projektová dokumentácia a s ňou súvisiace výdavky sú v rámci výzvy oprávneným výdavkom. Projektovú dokumentáciu nie je možné realizovať ako samostatnú aktivitu.  
  • Oprávnené sú aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu. 
  • Na podporu v rámci výzvy sú oprávnené len tie projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR. 

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top