Program Interreg Slovensko – Rakúsko (INTERREG SK-AT/2023)

Program Interreg Slovensko-Rakúsko 2021-2027 podporuje aktivity zamerané na rozvoj prihraničných oblastí a posilnenie vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi partnermi.

Príjem žiadostí:

Do vyčerpania prostriedkov

Miera podpory:

Do 100 %

Výška príspevku:

Nešpecifikované

Miesto realizácie:

Vybrané oblasti

Žiadateľ:

Mestá a obce, ostatné subjekty, podniky

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Uzávierka 2. hodnotiaceho kola je 29. 2. 2024. Zasadnutie Monitorovacieho výboru, ktorý bude rozhodovať o projektoch predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola, bude 25 – 26. 6. 2024.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Oprávnené oblasti:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Výška podpory

 • Max. 80 % pre subjekty, ktoré využívajú štátnu pomoc / de minimis
 • Max. 92 % pre ostatné subjekty
 • Max. 100 % pre vybrané vládne subjekty

Oprávnené aktvity

1. Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií

Aktivity:

 • spoločné výskumné a inovačné činnosti v oblastiach spoločného záujmu
 • aktivity spolupráce univerzít s MSP/súkromným sektorom s cieľom prenosu technológií a poznatkov z výskumu do praxe
 • cezhraničná mobilita výskumných pracovníkov, napríklad prostredníctvom štipendií alebo výmeny
 • investície do nových alebo vylepšení spoločných výskumných a inovačných zariadení a služieb
 • podpora (digitálnych) sociálnych inovácií, napr. zriadením digitálnych inovačných centier, 
  akcelerátorov alebo kampusov pre spolupracovníkov a technopodnikateľov
 • aktivity na zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít na miestnej a regionálnej úrovni, ako napr. exkurzie, školenia alebo iné informačné aktivity
 • prírodovedné vzdelávanie v školách a iných vzdelávacích inštitúciách

2. Zelenší pohraničný región

Aktivity:

 • prispôsobovanie sa zmene klímy a predchádzania rizikám katastrof a odolnosť, pričom sa zohľadnia prístupy založené na ekosystémoch
 • posilnenie ochrany a zachovanie biodiverzity a zelenej infraštruktúry, vrátane mestských oblastí a znižovanie všetkých foriem znečistenia

3. Sociálnejší pohraničný región

Aktivity:

 • zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania prostredníctvom rozvoja prístupnej infraštruktúry
 • zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a podpora odolnosti zdravotníckych systémov
 • posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu

4. Lepšia spolupráca prihraničného regiónu 

Aktivity:

 • posilnenie efektívnej verejnej správy prostredníctvom podpory právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, najmä s cieľom vyriešiť právne a iné prekážky v pohraničných regiónoch
 • budovanie vzájomnej dôvery, najmä podporovaním činností medzi ľuďmi

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch na výskum a vývoj?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top