Projektové zámery – Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti (13I01-22-V01)

Zvýšenie kapacity pobytových zariadení s komunitnou starostlivosťou. Cieľom komponentu je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti.

Príjem žiadostí:

Do 30. 6. 2024

Miera podpory:

Až 100 %

Výška príspevku:

Min. 100 000 EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, podniky, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

V prípade renovácie budov je potrebné dodržať a následne počas implementácie preukázať minimálnu úsporu primárnej energie vo výške 30 %.

Oprávnené aktivity:

Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov, v ktorých sa po ukončení aktivít budú poskytovať služby na komunitnej báze.

Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré budú poskytovať inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí.

 

  • Ambulantné sociálne služby – služba včasnej intervencie, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár
  • Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest – zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie
  • Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest – zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, špecializované zariadenie

Chcete sa dozvedieť viac o dotáciách na zdravotnú starostlivosť?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top