Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti (13I01-22-V02)

Cieľom je rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu.

Príjem žiadostí:

Do vyčerpania prostriedkov

Miera podpory:

100 %

Výška príspevku:

Max. 102 109 EUR bez DPH

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Výška podpory:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Žiadateľ môže predložiť žiadosť o prostriedky mechanizmu len v prípade, ak mu bola vydaná Hodnotiaca správa k projektovému zámeru predloženému na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti (kód výzvy 13I01-22-V01).

Oprávnené aktvity:

 • Ambulantné sociálne služby – služba včasnej intervencie, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár
 • Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest – zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie
 • Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest – zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, špecializované zariadenie

Oprávnené výdavky:

Stavby, stavebné práce:

 • 712002 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu
 • 717001 Realizácia nových stavieb
 • 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
 • 716 Prípravná a projektová dokumentácia

Pozemky:

 • 711001 Nákup pozemkov

Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí:

 • 713001 Nákup interiérového vybavenia
 • 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
 • 713005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie a materiál
 • 713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry
 • 718007 Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch na sociálne služby?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top