Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (PSK-MH-001-2023-DV-FST)

Cieľ projektu: Podporiť investície s dôrazom na tvorbu pracovných miest vo vybraných okresoch regiónov Trenčianskeho a Košického samosprávneho kraja.

Príjem žiadostí:

Od 29. 9. 2023

Miera podpory:

Až 60 %

Rozsah projektu:

Min. 200 000 EUR NFP

Miesto realizácie:

Okresy Prievidza, Partizánske, Košice

Žiadateľ:

FO, PO, veľké podniky

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Projekt musí predstavovať počiatočnú investíciu. Predmetom projektu nemôžu byť činnosti v potenciálne poškodzujúcich oblastiach ani činnosti vyňaté z rozsahu podpory Fondu na spravodlivú transformáciu. Financovanie závisí od miesta realizácie projektu. Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola 30. november 2023 Termín uzavretia 2. – posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3. mesiaca od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Žiadateľ, všetci dodávatelia a subdodávatelia v rámci projektu sú povinní zapísať sa do registra partnerov verejného sektora.

 

Žiadateľ a žiadosť musia spĺňať podmienky týkajúce sa štátnej pomoci tak, ako vyplývajú zo Schémy pomoci.

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

Prievidza, Partizánske, Košice I., Košice II., Košice III., Košice IV., Košice – Okolie, Michalovce.
Pre splnenie tejto podmienky je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

VEDELI STE, ŽE…

Z hľadiska časovej oprávnenosti musia výdavky projektu vzniknúť počas realizácie aktivity projektu (t. j. najskôr v deň začatia realizácie aktivity projektu a najneskôr v deň ukončenia realizácie aktivity projektu, nie však neskôr ako 31. decembra 2029), pričom platí, že žiadateľ nesmie začať realizáciu aktivity projektu pred predložením žiadosti o investičnú pomoc

Máte záujem o ďalšie dotácie? Nájdete ich v našom prehľade dotácií.

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top