Zvýšenie kapacít materských škôl (06R01-20-V02)

Podpora rozšírenia kapacít v materských školách výstavbou nových MŠ alebo stavebnými úpravami existujúcich MŠ a ich pozemkov. Zároveň v obnovených priestoroch musí byť dosiahnuté úspory primárnej energie aspoň na úrovni 30 %.

Príjem žiadostí:

Do 30. 6. 2026

Miera podpory:

100 %

Výška príspevku:

Max. 17 388 EUR / 1 novovzniknuté miesto pre dieťa

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, podniky, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Materská škola nachádzajúca sa v okrese podľa tohto zoznamu.

Vedľajšie aktivity:

 • vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne, vonkajšie priestory)
 • obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb)
 • materiálno-technické vybavenia MŠ

Oprávnené výdavky:

 • Realizácia nových objektov MŠ (rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ)
 • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne, vrátane vnútorného zariadenia
 • Stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov MŠ
 • Stavebný dozor, odborný autorský dohľad
 • Nákup stavieb, pozemkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu
 • Projektová dokumentácia
 • Výdavky na vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia
 • Nákup interiérového vybavenia MŠ
 • Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy
 • Mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér)
 • Rezerva na nepredvídané výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce)
 • Služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top