Posledná šanca pre veľké FVE projekty z Plánu obnovy

Ďalšia výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR je spustená Ministerstvom hospodárstva SR a bude vyhlásená do 15. januára 2024. Ešte zopár dní je možné čerpať 63 740 000 EUR, čo predstavuje alokáciu výzvy.

Markéta Mackuľaková

2. 1. 2024
Fotky web - 2024-01-02T151708.289 (1)

Predmetom projektu v zmysle výzvy musí byť výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE (solárna, veterná, geotermálna energia, energia z biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd) – povinná aktivita a ako nepovinná (voliteľná) aktivita môže byť súčasťou projektu výstavba nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (pripojeného pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) – batériový systém. V tejto súvislosti však MH SR upozorňuje, že výsledkom realizácie projektu musí byť dodatočný inštalovaný výkon zariadenia OZE, ktorého cieľovú hodnotu žiadateľ deklaruje prostredníctvom merateľného ukazovateľa projektu „Dodatočný inštalovaný výkon pre obnoviteľnú energiu“ v rozsahu minimálne 0,5 MW a maximálne 5 MW. Parametre pre batériový systém sú bližšie špecifikované vo výzve.

Maximálna výška podpory na projekt, predmetom ktorého je výlučne nové zariadenie na výrobu elektriny z OZE je 2,5 mil. eur.

 

Maximálna výška podpory na projekt, predmetom ktorého je okrem nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE aj batériový systém je 5 mil. eur.

 

Maximálna intenzita pomoci pre projekt vo výške 45% sa uplatňuje na každý jeden oprávnený výdavok projektu a nie na aktivitu projektu. Intenzita pomoci predstavuje hrubú výšku pomoci vyjadrenú ako percentuálnu hodnotu z oprávnených výdavkov projektu.

 

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

 

Pri vyhodnocovaní žiadostí bude hlavným kritériom podpory nákladová efektívnosť.

 

Oprávneným žiadateľom vo výzve je fyzická alebo právnická osoba.

 

Majetok, v súvislosti s ktorým bude realizovaný projekt, t. j.

 

  • nehnuteľný majetok, v rámci ktorého sa bude realizovať projekt (pozemok/vrátane súvisiacich nevyhnutných stavebných prác) a
  • hnuteľný dlhodobý majetok, ktorý bude zhodnotený z prostriedkov mechanizmu.

Medzi oprávnené výdavky sa do rozpočtu projektu môžu zahrnúť aj výdavky na stavebné práce, avšak musí žiadateľ preukázať, že výdavky na stavebné práce sú nevyhnutné, t. j. bez realizácie stavebných prác by nebolo možné zariadenie na výrobu elektriny z OZE inštalovať/postaviť. Zároveň platí, že oprávnenými investičnými výdavkami na obstaranie dlhodobého hmotného a/alebo nehmotného majetku sú okrem investičných výdavkov na nákup strojov, prístrojov a zariadení a softvéru (technologická časť zariadenia vrátane inštalácie) stavebné práce, ktoré predstavujú stavebnú časť zariadenia realizovanú ako výstavba novej stavby alebo technické zhodnotenie existujúcej stavby realizované pri výstavbe a inštalácii zariadení predstavujúcich predmet projektu.

Žiadateľ môže v rámci výzvy nakúpiť viacero zariadení na výrobu elektriny z OZE. Je však nevyhnutné, aby všetky žiadateľom plánované zariadenia na výrobu elektriny z OZE boli pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej/prenosovej sústavy v spoločnom bode a zároveň budú vyrábať elektrinu z rovnakého druhu OZE alebo vyrábať elektrinu kombinovanou výrobou z rovnakého druhu OZE, je možné, aby tieto zariadenia boli predmetom jednej žiadosti. V takom prípade všetky takéto zariadenia predstavujú v zmysle výzvy jedno zariadenie na výrobu elektriny z OZE.

V prípade výzvy je potrebné dodržať a neprekročiť limit 27 EUR na 1 MWh žiadanej dotácie vyrobenej elektriny na základe uvedených kritérií posúdenia žiadosti.

„Žiadateľ stanoví výšku dotácie na 1 MWh vyrobenej elektriny ako podiel žiadanej výšky prostriedkov mechanizmu a množstva vyrobenej elektriny počas doby 15 rokov z referenčného zariadenia využitej technológie. Hodnotu množstva vyrobenej elektriny počas doby 15 rokov stanoví žiadateľ ako súčin inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny z OZE a predpokladaného počtu prevádzkových hodín za 15 rokov“, uvádza MH SR.

Vo vzťahu k začiatku realizácie projektu výzva obsahuje obmedzenie týkajúce sa stimulačného účinku, v súvislosti s ktorým je žiadateľ oprávnený začať práce na projekte až po podaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

 

Prvým krokom k získaniu dotácie je podanie „Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu“ cez „Informačný a monitorovací systém plánu obnovy“ (ISPO). Nevyhnutnou podmienkou predloženia žiadosti je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme. Systém je pre registrovaných žiadateľov dostupný na tomto odkaze: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy.

 

V prípade, ak žiadateľ doručil žiadosť MH SR, ktorú považuje za nesprávnu, potrebuje ju zmeniť alebo nemá záujem o pokračovanie v posudzovaní predmetnej žiadosti, môže vziať svoju žiadosť späť kedykoľvek počas jej posudzovania, t. j. do zaslania oznámenia o splnení/nesplnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu zo strany MH SR žiadateľovi.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

Investičná výzva cielená na poľnohospodárske podniky – fotovoltika a tepelné čerpadlá

Po mnohých investičných výzvach, ktoré boli počas uplynulých rokov poskytnuté poľnohospodárom a potravinárom, sa teraz...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top