Finančná podpora pre vedu a výskum – Ako najlepšie pripraviť váš projekt?

Získať dotáciu na výskum a vývoj, ako najlepšie pripraviť takýto projekt? Oplatí sa spolupráca s výskumnou organizáciou, aké sú jej výhody, existuje nejaká hrozba? Prehľadne v našom článku.

Monika Košická

17. 12. 2021

Ako ste si mohli v poslednej dobe všimnúť, častejšie sa venujeme článkom zameraným na podporu vedy a výskumu. Je to tým, že i nám dáva zmysel posúvať veci dopredu, inovovať a tiež preto, že nás čakajú posledné výzvy tohto programového obdobia, ktoré výskumno-vývojové projekty podporujú. V tomto článku sa zameriame na spoluprácu podnikov a vedecko-výskumných organizácií (VO či výskumná organizácia), presnejšie povedané organizácie pre výskum a šírenie znalostí. Dozviete sa, či má takáto spolupráca zmysel, aké sú jej výhody a zároveň či so sebou môže niesť aj nejakú hrozbu.

Je univerzita či vysoká škola organizácia pre výskum a šírenie znalostí?

Začneme tým, čo organizácia pre výskum a šírenie znalostí vôbec znamená. Organizáciou pre výskum a šírenie znalostí rozumieme taký subjekt (univerzita, výskumný ústav, sprostredkovateľ v oblasti inovácií a ďalšie), ktorý bez ohľadu na svoje právne postavenie alebo spôsob financovania má predovšetkým za cieľ realizovať nezávisle základný výskum, priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj, či verejne šíriť výsledky týchto činností formou výuky, publikácií alebo transferu znalostí.

Má zmysel spolupráca práve s výskumnou organizáciou?

Vzhľadom k tomu, že niektoré programy podpory spoluprácu priamo vyžadujú, tzn. ide priamo o podmienku pre splnenie základných kritérií, zmysel takáto spolupráca určite má. V prípade, že to nie je podmienkou pre naplnenie, pri hodnotení Vašej žiadosti Vám táto spolupráca prinesie body k plusu, pridá body naviac. Ďalej samozrejme spoluprácou firma získava potrebné know-how pre svoj biznis, mladé talenty, novú posilu svojho týmu.

 

Nastavenie spolupráce môže fungovať v dvoch rovinách, ako tzv. efektívna alebo neefektívna spolupráca.

Efektívna spolupráca – k tejto spolupráci dochádza medzi podnikom a jednou alebo viacerými organizáciami pre výskum a šírenie vedomostí, pokiaľ táto organizácia znáša aspoň 10% oprávnených výdavkov projektu a má právo zverejňovať výsledky vlastného výskumu; zásadnými sú teda v tejto spolupráci – účasť na výdavkoch projektu a ďalej právo na využívanie vzniknutých výstupov, VO ako žiadateľ musí mať všetky dokumenty a verejné obstarávanie v poriadku, zodpovednosť ale nesie podnik, ktorý s ňou vstupuje do spolupráce.

Neefektívna spolupráca – taká spolupráca, kedy VO znáša pod 10% oprávnených výdavkov, aj v tomto prípade vystupuje VO ako spolužiadateľ a musí plniť stanovené podmienky. Prípadne svoje služby poskytne len formou zmluvného výskumu.

Aké prináša spolupráca s výskumnou organizáciou výhody

Z predchádzajúceho porovnania teda vychádza, že výhodnejšia pre podnik je tzv. efektívna spolupráca, pretože vďaka nej má podnik možnosť získať vyššiu mieru podpory a zároveň môže mať až 90% výdavkov, a tak aj výsledkov pre seba. V spolupráci s druhou firmou je to minimálne 70:30, tzn. že pokiaľ spolupracujem s firmou, patrí mi 70% výstupov z výskumu a zvyšných 30% pripadne druhej firme. S tým je spojený aj fakt, že výskumná organizácia s veľkou pravdepodobnosťou nebude komercionalizovať a tým robiť firme konkurenciu. VO bude výsledky VaV aktivít pravdepodobne využívať napr. pre ďalší výskum, výuku či publikačnú činnosť. Ďalšia reálna výhova spolupráce je tá, že v rámci spracovania pripraví výskumná organizácie podniku oveľa odbornejší popis ako interní zamestnanci (často za kratší čas a menšiu investíciu). V neposlednom rade je treba povedať, že takáto organizácia disponuje nielen ľuďmi, ale i kvalitným technickým zázemím, čo opäť zvyšuje relevanciu projektu.

Existujú i nevýhody spolupráce?

Nevýhody spolupráce môžu nastať v prípade, že medzi sebou výskumná organizácia a firma nemajú dobre zostavenú zmluvu o spolupráci. Žiadateľ by mal myslieť na ošetrenie zmluvou, konkrétne na to, aby obe strany chápali, kto a ako sa podieľa na realizácii aj výsledkoch. Napr. výskumná organizácia sa podieľa nielen na nákladoch, ale aj na výsledkoch a má právo ich zverejňovať (toto môže byť pre určitých žiadateľov problém z hľadiska práv k výsledku a ich utajeniu). V rámci implementácie je tak potrebné dať si veľký pozor na to, aby výskumná organizácia čerpala podporu, pretože pokiaľ ju čerpať nebude a v konečnom výsledku nebude znášať 10% nákladov, nie je  naplnená podmienka efektívnej spolupráce a firme aj výskumnej organizácii je podpora krátená.

 

Výrazne odporúčame zmluvné ošetrenie spolupráce, aby bola výskumná organizácia zodpovedná a mohli sme od nej vymáhať povinnosti ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok od spolužiadateľa.

  •  TIP pre výber spolupráce

Najvhodnejšia je taká výskumná organizácia, ktorá má určeného človeka, ktorý výskumné projekty rieši a má k tomu kompetencie. Je potrebné si hneď na začiatku správne definovať, čo kto robí a ako sa podieľa na výsledku. Ďalej je dobré myslieť už na začiatku na nastavenie finančného plánu.

Pridávame indikatívny prehľad podmienok, ktoré výskumná organizácia musí splniť (v zásade sú rovnaké podmienky kladené aj na žiadateľa), ide o: doloženie ekonomickej bonity, zverejnenie účtovnej uzávierky a zápis skutočných majiteľov (neplatí pre verejnú vysokú školu). Nesmie naopak byť v úpadku či likvidácii, zároveň nesmie mať súdom či správnym orgánom uložený zákaz činnosti. Radi Vám poskytneme detailný prehľad týchto podmienok.

Tak ako u každej žiadosti o podporu, je aj u žiadostí o podporu na výskum a vývoj dôležitá skorá príprava, predovšetkým kvalitné spracovanie dokumentácie a celého projektu. K tomu patrí vhodne nazvaný a popísaný zámer, výsledok a vyhľadanie vhodného partnera.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Monika Košická

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

BEZRIZIKOVÁ SPOLUPRÁCA

Nestrácame váš čas a nesľubujeme nemožné. Úplná otvorenosť je kľúčovým pilierom našej spolupráce, preto poctivo analyzujeme aj šance každého projektu. Ak bude vaša žiadosť o podporu zamietnutá v dôsledku našich chýb, za naše služby nám nič nezaplatíte.

Související články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top