Kanalizácie, vodovody a čistiarne odpadových vôd pre obce do 1000 obyvateľov

Nová výzvy na podporu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, dostavby vodovodu, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.

Markéta Mackuľaková

15. 5. 2023
cisticka-odpadnich-vod

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu dňa 9. mája 2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022.

Prioritou je podpora výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, dostavby vodovodu, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Financie určené na túto výzvu je možné použiť aj na zlepšenie vzhľadu obcí v maximálnej výške 20% z oprávnených výdavkov projektu. Predovšetkým ide o výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, záchytných parkovísk a autobusových zastávok. Ale tiež aj o úpravu a tvorbu verejných priestranstiev, námestí a parkov. Žiadosť môže obsahovať jednu prioritu, alebo aj ich kombináciu, pričom kombináciou sa považuje využitie financií aspoň na dve priority súčasne.

 

 • Pri kombinácii jednotlivých priorít je maximálna výška oprávnených výdavkov 750 000 EUR pre obec a 1 500 000 EUR pre združenie obcí.
 • Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje 40 miliónov EUR.
 • Miera podpory predstavuje 100 % s možnosťou poskytnutia zálohovej platby do výšky maximálne 50% oprávnených nákladov.

Súčasťou oprávnených výdavkov budú aj náklady na prípravné práce. Ide predovšetkým o výdavky na poplatky architektom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie, výdavky za stavebný dozor, výdavky na poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti, výdavky na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Spomenuté opatrenia nemôžu presiahnuť viac ako 10% z celkovej investície.

Výdavky na investície sú oprávnené, ak vznikli až po podaní žiadosti na PPA a proces verejného obstarávania začal najskôr od 1. 1. 2022.

 

Výdavky na prípravné práce sú oprávnené, ak dané výdavky boli vynaložené a uhradené najskôr od 1. 1. 2022 a proces verejného obstarávania daných prác začal najskôr od 1. 1. 2021.

 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

 

 • Obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) 
 • Pri investíciách do kanalizácií a ČOV – obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO, ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí 
 • Združenia obcí s právnou subjektivitou.

Tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov, pričom investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov (vrátane). Projekt v rámci združenia obcí musí byť realizovaný minimálne v dvoch obciach.

 

 • Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať len jednu žiadosť.
 • Oprávneným miesto realizácie projektu je celé Slovensko.
 • Podávanie a prijímanie žiadostí je možné cez zverejnený formulár žiadosti na portáli slovensko.sk od 1. júna 2023 do 31. augusta 2023.
 • Výzvu nájdete aj v našom Prehľadu grantov

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

Investičná výzva cielená na poľnohospodárske podniky – fotovoltika a tepelné čerpadlá

Po mnohých investičných výzvach, ktoré boli počas uplynulých rokov poskytnuté poľnohospodárom a potravinárom, sa teraz...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top