Kybernetická bezpečnosť v zdravotníctve – nová výzva z Programu Slovensko

V súvislosti s rýchlo pokračujúcim tempom digitalizácie zdravotníctva je téma kybernetickej a informačnej bezpečnosti nemocníc stále naliehavejšia.

Markéta Mackuľaková

12. 4. 2024
kybernetická bezpečnosti

Ministerstvo podporuje kybernetickú bezpečnosť dotáciami

V súvislosti s rýchlo pokračujúcim tempom digitalizácie zdravotníctva je téma kybernetickej a informačnej bezpečnosti nemocníc stále naliehavejšia. Kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez zodpovedajúceho zabezpečenia si dnes už nemožno predstaviť. Spoľahlivosť technológií od zdravotníckej techniky po informatiku zohráva v moderných nemocniciach zásadnú úlohu. Každý výpadok bezprostredne ohrozuje zdravie aj životy.

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je si týchto hrozieb vedomé a je pripravené na riziká nielen reagovať, ale im aj účinne predchádzať. Vzhľadom na naliehavosť témy, bola spustená výzva obdobného charakteru ako pri subjektoch verejnej správy, dňa 5. apríla 2024 výzva z Programu Slovensko zameraná na podporu kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni v rámci zdravotníckych zariadení.

 

Dopytovo-orientovaná výzva je v celkovej alokácii 5 900 000 EUR, pričom minimálna výška podpory je nad 200 000 EUR a maximálna výška podpory je 300 000 EUR.

 

Podpora bude primárne poskytovaná pre tie oblasti, kde žiadateľ identifikuje najvyššiu mieru rizika a najvyššie dopady, prípadne kde má najvyššiu mieru nesúladu s legislatívnymi požiadavkami, vyplývajúce z vykonaného auditu kybernetickej bezpečnosti alebo samohodnotenia. Okrem vyššie uvedených oblastí môže byť predmetom projektu aj financovanie nákladov spojených s auditom kybernetickej bezpečnosti.

 

Zároveň je možné pre-financovať aj pravidelne sa opakujúce a legislatívou vyžadované činnosti, ako je napr. každoročná aktualizácia analýzy rizík, inventarizácia aktív, klasifikácia informácií a kategorizáciu sietí a IS a pod. Pri týchto činnostiach je potrebné v projektovom zámere preukázať, že nejde o preplatenie aktivít z minulosti, ale ide o novú aktivitu realizovanú v čase platnosti tejto Výzvy, a že ide skutočne napr. o pravidelnú aktualizáciu.
Oprávneným územím realizácie projektu je celé územie Slovenska.

Oprávnení žiadatelia

Oprávneným žiadateľom vo výzve sú právnické osoby, ktoré sú zapísané v registri a sú zároveň poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Taktiež aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky je oprávneným žiadateľom.

 

Žiadateľ je povinný deklarovať, že ku dňu predloženia žiadosti má vykonaný audit kybernetickej bezpečnosti alebo samohodnotenie.

 

Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať len jednu žiadosť.

Žiadosť musí byť vo vecnom súlade s typom akcie:

  • Zlepšovanie technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a verejnej správy.

V rámci oprávneného typu akcie je oprávnená nasledovná hlavná aktivita:

  • Realizácia opatrení na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Ako podať žiadosť

Prvým krokom k získaniu dotácie je podanie „Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu“ vrátane všetkých príloh elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS a zároveň formulár žiadosti bez príloh v písomnej forme, v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy, podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom. 

 

Predkladanie žiadosti v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa je povinné. Listinné predloženie je možné len z technických, resp. prevádzkových dôvodov.

 

Nevyhnutnou podmienkou predloženia žiadosti je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme.

Stanovené posudzované časové obdobia:

  • Termín uzavretia 1. posudzovaného časového obdobia: 14.06.2024.
  • Termín uzavretia 2. posudzovaného časového obdobia: 23.08.2024.
  • Termín uzavretia 3. – n. posudzovaného časového obdobia. (Ďalšie posudzované časové obdobia budú uzatvárané spravidla v 2 mesačnom intervale).

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy kybernetickej bezpečnosti, alebo jeho financovania, neváhajte sa na nás obrátiť.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top