Posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií v rokoch 2024 – 2026

Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie schválila historicky prvý Predbežný plán financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií, ktorý má za cieľ pripraviť žiadateľov na výzvy zamerané na výskum, vývoj a inovácie z akéhokoľvek zdroja.

Markéta Mackuľaková

27. 3. 2024
Fotky web (1)

Prečo Slovensko potrebuje investície do výskumu, vývoja a inovácií?

Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie schválila historicky prvý Predbežný plán financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií, ktorý má za cieľ pripraviť žiadateľov na výzvy zamerané na výskum, vývoj a inovácie z akéhokoľvek zdroja.


Výskum, vývoj a inovácie pomôžu Slovensku lepšie reagovať na budúce výzvy. Slovensko potrebuje posilniť nástroje, aby sme odolali šokom, ako sú zmena klímy, energetickej a potravinovej krízy, epidémie, rovnako ako negatívne dopady vojenských konfliktov. Predovšetkým je potrebné, aby Slovensko reagovalo na trendy, ako je urbanizácia, dekarbonizácia, digitalizácia, priemyselná transformácia a exponenciálne technologické, demografické a sociálne zmeny. Zložitosť a rýchlosť zmien si vyžaduje flexibilitu, schopnosť robiť rozhodnutia založené na faktoch a nové inštitúcie, ktoré podporujú inovácie a neustále zlepšovanie. Slovensko však vo výskume, vývoji a inováciách značne zaostáva.

 

Výkonnosť Slovenska v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a objem verejných a súkromných investícií v tejto oblasti sú dlhodobo na chvoste politických priorít. Je čas túto situáciu napraviť. Slovensko doteraz nestanovilo komplexnú víziu a neidentifikovalo dlhodobé strategické ciele, ktoré by určovali politiku a investície do výskumu, vývoja a inovácií. Predbežný plán má prispievať k podpore, k vyššiemu záujmu výskumníkov a firiem o účasť vo výzvach, zlepšiť synergie, odstrániť duplicity, ako aj zvýšiť transparentnosť pri prideľovaní zdrojov a teda aj k zlepšeniu kvality podporených projektov.

 

Predbežný plán predstavuje prvý pilotný plán, ktorého ďalšie iterácie by mali kopírovať tzv. pracovné programy známe z Horizontu Európa, ale aj viazať zdroje na plnenie cieľov Národnej stratégie výskumu, vývoj a inovácií 2030, príslušnou analýzou vplyvov na rozpočet verejnej správy a schváleným rozpočtom verejnej správy na roky 2024 – 2026.

Cieľom Predbežného plánu je:

 • Zvýšiť predvídateľnosť pre záujemcov o podporu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, aby sa mohli včas a efektívne pripraviť na jednotlivé výzvy.
 • Zabezpečiť koordináciu medzi rôznymi poskytovateľmi finančných prostriedkov na podporu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, aby sa predišlo duplicite a aby sa finančné prostriedky využívali efektívne.
 • Podporiť synergiu a komplementárnosť medzi rôznymi programami a aktivitami na podporu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Investície do výskumu, vývoja a inovácií sú najefektívnejším spôsobom ako zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života v rámci Slovenskej republiky.

Súčasný predbežný plán organizuje podporu do nasledovných oblastí:

 • Rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji a podpora talentu
 • Rozvoj výskumnej infraštruktúry
 • Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do Horizont Európa
 • Podpora medzisektorovej spolupráce
 • Podpora excelentného výskumu
 • Podpora aplikovaného výskumu a inovácií
 • Koordinačné a podporné aktivity

Výzvy zamerané na podporu Rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji a podpora talentu majú za cieľ prilákať nové talenty do výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku a tiež pritiahnuť talentovaných vedcov zo zahraničia.

V prípade zamerania sa na Rozvoj výskumnej infraštruktúry pôjde o rozvoj, udržanie, využívanie a zdieľanie výskumnej infraštruktúry ako základného predpokladu špičkového vedeckého výskumu. V roku 2024 sú pripravené výzvy predovšetkým pre sektor zdravotníctva a národný projekt SAV.

Výzvy zamerané na Podporu medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do Horizont Európa budú prispievať k zvyšovaniu kvality výskumu domácich inštitúcií.

V rámci Podpory medzisektorovej spolupráce sa výzvy zamerajú na zvyšovanie socio-ekonomického vplyvu výskumu a maximalizáciu spillover efektov.

Podpora excelentného výskumu sa bude sústrediť na špičkový základný výskum.

Podpora aplikovaného výskumu a inovácií má za cieľ zavádzať inovácie do praxe, predovšetkým tie, ktoré vychádzajú z výskumu a vývoja.

Koordinačné a podporné aktivity sa zamerajú na aktivity zvyšujúce prepojenosť, informovanosť, komunikáciu, sieťovanie, učenie sa a zdieľanie skúseností subjektov sektora výskumu, vývoja a inovácií.

 

 

Predbežná výška podpory výskumu, vývoja a inovácií v roku 2024 je stanovená na 1 019,2 mil. EUR. Podpora aplikovaného výskumu by malo byť prioritou, kde bude smerovať najviac financií.

Predbežný plán je zverejnený na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority (VAIA). Ide o dôležitý nástroj pre lepšiu koordináciu a efektívne využívanie finančných prostriedkov na podporu výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. Plán umožňuje záujemcom včas sa pripraviť na jednotlivé výzvy.

 

Pre viac informácií o predbežnom pláne sleduj www.vaia.gov.sk

Ak by ste mali otázku k Predbežnému plánu, alebo dotáciám na podporu výskumu a vývoja, neváhajte sa na nás obrátiť. 

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top