OP Slovensko: Cieľ 1

Predstavenie OP SK – Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa.

Markéta Mackuľaková

13. 10. 2022
Fotky web (19) (1)

Prvou kľúčovou oblasťou v rámci Programu Slovensko je Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a regionálnej prepojenosti informačnej a komunikačnej technológie (IKT). Posilnenie prepojení medzi akadémiou a podnikmi a zvýšenie produktivity podnikateľského sektora patrí medzi hlavný cieľ tohto opatrenia.

 

V rámci cieľa 1 sú vyčlenené tieto opatrenia:

 

1. Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií

 

 • Podpora spolupráce výskumných inštitúcií a vysokých škôl s podnikmi
 • Podpora budovania ľudských zdrojov vo výskume a vývoji vrátane návratu výskumníkov
 • Podpora budovania a modernizácie centrálnej infraštruktúry pre výskum a vývoj
 • Podpora účasti slovenských subjektov v Európskom výskumnom a inovačnom priestore

Posilní sa tiež budovanie dlhodobých a udržateľných partnerstiev medzi sektormi pre rôzne typy projektov a generovanie nových príležitostí pre ďalšiu spoluprácu. Účelom opatrení na podporu ľudských kapacít je zvrátenie odlivu mozgov a vytváranie podmienok na pritiahnutie perspektívnych mladých výskumníkov i špičkových vedcov zo zahraničia. Pričom sa podporí rozvoj celoživotného vzdelávania v celonárodnom meradle a zvyšovanie kompetencií vedeckej a akademickej komunity. To znamená že dôjde k zvýšeniu vstupov i výstupov vo výskume a inováciách v rámci SR.

 

Očakáva sa väčšia účasť a aktivita slovenských inštitúcií, výskumníkov, výskumných tímov v rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie, taktiež zvýšenie účasti slovenských subjektov v Horizonte Europe oproti stavu účasti v Horizonte 2020. Pričom toto opatrenie posilní zvýšenie konkurencieschopnosti akademických inštitúcií v prostredí EÚ, zvýšenie kvality univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, a v neposlednom rade zvýšenie záujmu podnikateľského sektora o spoluprácu s akademickými inštitúciami a vybudovanie pozitívneho vzťahu spoločnosti k výskumu a vývoju.

 

Podať žiadosť o podporu môžu nielen vedecko-výskumní a vývojoví pracovníci, ale tiež napríklad podnikateľský sektor (vrátane fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie).

 

2. Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy

 

 • Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie
 • Podpora budovania inteligentných miest a regiónov
V rámci tohto opatrenia je potrebné pre Slovensko vytvoriť podmienky pre postupnú digitálnu transformáciu všetkých odvetví hospodárstva. Pričom bude potrebné zefektívniť ľudskú produktivitu zavádzaním technológií s prvkami umelej inteligencie. Využitie umelej inteligencie môže priniesť zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.
 
Hlavným cieľom podpory je vybudovanie IKT platformy v rámci miest, ktoré sa zameriavajú na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných na získavanie a poskytovanie dát s minimálnymi negatívnymi dopadmi na životné prostredie. Skvalitní sa život obyvateľov v oblastiach ako sú doprava a mobilita, zdravie, životné prostredie, energetické a odpadové hospodárstvo a prístup k digitálnym službám mobility a službám verejnej správy prostredníctvom zavádzania inovatívnych riešení a rozvojom inteligentných miest a regiónov. Zlepší sa prístup k verejným službám pre starších a odkázaných obyvateľov, pre osoby v paliatívnej starostlivosti a občanov so zdravotným postihnutím implementáciou inteligentných technológií.
 

3. Posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP) a tvorby pracovných miest v MSP, a to aj produktívnymi investíciami

 

 • Podpora malého a stredného podnikania
 • Internacionalizácia malého a stredného podnikania
 • Podpora sieťovania podnikateľských subjektov

O tieto výzvy sa budú môcť uchádzať mikro, malé a stredné podniky.

 

Hlavným cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských MSP a ich rozvoj v rôznych sektoroch hospodárstva. Častejšie využívanie IKT a rozvoj digitálnych zručností prispeje ku značnej konkurencieschopnosti mikro, malých a stredných podnikov, rozvoja inovatívnych podnikov a ich inovačného potenciálu.

 

Podpora rozvoja zručností záujemcov bude prebiehať formou podpory účasti na prezentačných podujatiach (veľtrhy a výstavy), podpora členstiev v domácich a/alebo zahraničných Inkubátoroch /Akcelerátoroch/ Coworkingoch a vzdelávaco-podnikateľských centrách, podnikateľských misiách/podujatiach a konferenciách. Následne sa zlepší prístup k MSP službám a konkurencieschopnosť MSP na zahraničných veľtrhoch.

 

Tiež sa očakáva zabezpečenie odborného poradenstva pri zapájaní MSP do komunitárnych programov, podpora využívania elektronického podnikania pre MSP ako aj sieťovanie MSP s veľkými podnikmi.

 

4. Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie

 

Nesúlad vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce vedie k tomu, že zamestnávatelia majú ťažkosti nájsť zamestnancov s potrebným odborovým zameraním a kvalitou kvalifikácie.

 

Preto v rámci tohto opatrenia bude dochádzať k:

 

 • Podpore kvality terciárneho vzdelávania orientovaného na pracovný trh

 • Odbornému a celoživotnému vzdelávaniu v kontexte priemyselnej revolúcie
 • Digitálnym a podnikateľským zručnostiam

O podporu môžu požiadať podniky všetkých veľkostí (mikro, malé a stredné podniky = “MSP”, veľké).

 

Podpora bude cielená na rozvoj zručností zameraných na schopnosť pokryť potreby transformácie priemyslu spojenými s vysokým stupňom automatizácie, digitalizácie a robotizácie výrobných procesov. Toto opatrenie prispeje ku zvýšeniu konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu priemyselných odvetví.

 

Očakáva sa vytváranie spolupráce vysokých škôl s jednotlivými sektormi, modernizácia vzdelávacej infraštruktúry vysokých škôl, zavádzanie a využívanie inovatívnych (digitálne a iné technológie) metód v spôsobe vzdelávania a v neposlednom rade podpora rozvoja vyššieho odborného vzdelávania na základe využitia skúseností dobrej praxe z duálneho vzdelávania. Čo vlastne prispeje k prepojeniu vzdelávania s potrebami trhu práce.

 

5. Zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti

 

 • Podpora budovania vysokokapacitných sietí
 • Zabezpečenie a prístup ku komunikačnej infraštruktúre

Pôjde o investície do budovania vysokokapacitných sietí v miestach zlyhania trhu (biele adresy). Intervencie na vybudovanie prístupovej komunikačnej infraštruktúry. Snaha o zabezpečenie prístupu ku komunikačnej infraštruktúre (gigabitové siete) pre občanov, podnikateľov, ako aj inštitúcie verejnej správy.

 

Do aktivity na zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti sa môžu zapojiť podniky používajúce digitálne služby.

 

Očakávané výsledky v prípade tohto opatrenia sú:

 

 • zvýšenie % pripojených adries/domácností s prístupom k širokopásmovému pripojeniu,

 • pripojenie významných socioekonomických partnerov s priorizáciou (zdravotníctvo, vzdelávacie inštitúcie, výskumné a inovačné inštitúcie, mestské oblasti, dopravné uzly, ako aj podniky digitálneho odvetvia) na širokopásmové pripojenie,
 • zvýšenie pokrytia hlavných dopravných koridorov bezdrôtovými technológiami, zvýšenie bezpečnosti infraštruktúry.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

Investičná výzva cielená na poľnohospodárske podniky – fotovoltika a tepelné čerpadlá

Po mnohých investičných výzvach, ktoré boli počas uplynulých rokov poskytnuté poľnohospodárom a potravinárom, sa teraz...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top