OP Slovensko: Cieľ 2

Predstavenie OP SK – Ekologickejšia Európa, nízkouhlíková Európa.

Markéta Mackuľaková

21. 10. 2022
Fotky web (18) (1)

Druhou kľúčovou oblasťou v rámci Programu Slovensko je Ekologickejšia Európa, nízkouhlíková Európa, ktorá je zameraná na komplexný prístup k adaptácii na zmenu klímy, udržateľné využívanie zdrojov a zvýšenie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny.

Prioritou politiky 2 je predovšetkým prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu, prostredníctvom čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility.
 

V oblasti nízkouhlíkového hospodárstva pri využívaní energie bude podpora cielená do týchto špecifických cieľov:

 

 1. Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov
 2. Podpora energie z obnoviteľných zdrojov
 3. Vývoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo transeurópskej energetickej siete (TEN-E)
 4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy
 5. Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva
 6. Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje
 7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia
 8. Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka

1. Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov

 

V rámci tohto opatrenia bude pomoc smerovaná na prechod k klimatickej neutralite a znižovaniu energetickej náročnosti podnikov, najmä malých a stredných podnikov (MSP), prostredníctvom:

 

A) Podpory opatrení energetickej efektívnosti v podnikoch

 

O podporu môžu požiadať najmä malé a stredné podniky (MSP) na činnosti vyplývajúce z energetických auditov, napr.:

 

 • Zatepľovanie budov určených na podnikanie
 • Zlepšovanie účinnosti existujúcich
 • Resp. náhrada za nové účinnejšie zariadenia na výrobu elektriny/tepla/chladu v podnikoch
 • Zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane SMART riešení
 • Zvyšovanie účinnosti distribúcie energie a pod.

B) Znižovanie energetickej náročnosti budov

 

Bude sa podporovať nákladovo efektívna hĺbková obnova verejných aj bytových budov, v niektorých prípadoch vrátane inštalácie obnoviteľných zdrojov energie (OZE):

 

 • Podpory zlepšovania energetickej hospodárnosti a obnovy bytových budov (bytové domy)
 • Podpory zlepšovania energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

C) Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky

 

Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie na úrovni štátu a regiónov je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie efektívneho energetického plánovania a systematickej podpory opatrení v oblasti úspor energie a zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) s cieľom optimalizácie energetickej potreby a spotreby v regiónoch.

 

Cieľ sa bude realizovať prostredníctvom vytvorenia a prevádzky tzv.:

 

 • Krajských energetických centier (vrátane koordinačných, monitorovacích, analytických a metodických úloh) a
 • Regionálnych centier udržateľnej energetiky (plánovanie a koordinácia dekarbonizačného procesu v regiónoch a podpora pri implementácii, vrátane identifikácie kľúčových investičných aktivít a projektov).

D) Podpora efektívneho zavádzania alternatívnych pohonov v podnikoch

 

Pomoc smerovaná na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti prostredníctvom podpory budovania neverejnej infraštruktúry pre alternatívne palivá. O podporu môžu požiadať podniky všetkých veľkostí.

Vyššie uvedené opatrenia sa primárne zamerajú na podporu plnenia cieľov EÚ do roku 2030 a strategických cieľov prechodu EÚ na klimatickú neutralitu do roku 2050. Ich plnenie sa bude zabezpečovať najmä prostredníctvom opatrení energetickej efektívnosti s cieľom prispieť k zníženiu konečnej energetickej spotreby.

2. Podpora energie z obnoviteľných zdrojov

 

Podpora energie z obnoviteľných zdrojov bude napĺňaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení:

 

 • Podpora využívania OZE v podnikoch na báze aktívnych odberateľov elektriny, samospotrebiteľov energie z OZE a komunít vyrábajúcich energie z OZE
 • Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou
 • Podpora využívania OZE v domácnostiach (inovácia projektu “Zelená domácnostiam”)
 • Podpora vyhľadávania a prieskumu zdrojov geotermálnej energie za účelom ich sprístupnenia na energetické účely

A) Podpora využívania OZE v podnikoch

 

Predmetom podpory budú zariadenia využívajúce veternú, slnečnú a geotermálnu energiu, energiu z okolia, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, bioplyn a biomasu.

 

V rámci tohto opatrenia sa pomoc zameria na zvýšenie využívania OZE v MSP a vo veľkých podnikoch.

 

B) Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

 

Opatrenia na systémoch CZT prinesú zvýšenie podielu OZE vo vykurovaní a chladení, zároveň majú potenciál prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov ako aj znečisťujúcich látok do ovzdušia. O podporu môžu požiadať podniky všetkých veľkostí.

 

C) Podpora využívania OZE v domácnostiach

 

Podpora opatrení na využívanie OZE v domácnostiach bude realizovaná prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

 

 • Podpora inštalácie zariadení na využívanie OZE na výrobu tepla/chladu
 • Podpora inštalácie zariadení na využívanie OZE na výrobu elektriny
 • Podpora akumulácie energie z OZE a systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie s cieľom optimalizácie výroby a využitia energie z OZE

Plánuje sa podpora zariadení, využívajúcich veternú a slnečnú energiu, energiu z okolia (tepelné čerpadlá) a biomasu.

 

D) Podpora vyhľadávania a prieskumu zdrojov geotermálnej energie

 

Účelom opatrenia je vytvorenie vhodných podmienok pre využívanie geotermálnej energie za účelom ich sprístupnenia na energetické účely. O podporu môžu požiadať podniky všetkých veľkostí.

 

Podporované budú nasledujúce aktivity: 

 

 • vyhľadávanie, prieskum a overovania zdrojov geotermálnej energie využiteľných pre energetické účely vrátane využitia v tepelných čerpadlách (štúdie, geofyzikálne prieskumy, prieskumné vrty, reinjektážne vrty, hydrodynamické skúšky, záverečné správy a ďalšie geologické práce)

3. Vývoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo transeurópskej energetickej siete (TEN-E)

 

V rámci tejto činnosti môžu žiadať podniky všetkých veľkostí.Podpora pre zariadenia na distribúciu a skladovanie energie, vrátane systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie prispeje k zvýšeniu efektívnosti zariadení na využívanie energie, ako aj možností pre inštaláciu nových zariadení na využívanie OZE.

 

4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof

 

Predinvestičná a projektová príprava bude oprávnenou aktivitou v rámci tohto špecifického cieľa.

 

Plánujú sa nasledujúce aktivity:

 

 • Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a /alebo ochranu pred povodňami

 • Adaptácia na zmenu klímy v obciach a mestách

 • Hydrogeologický prieskum zameraný na overenie možností využívania podzemnej vody v oblastiach ohrozených jej deficitom

 • Podpora prevencie a manažmentu zosuvných rizík súvisiacich s nadmernou zrážkovou činnosťou

 • Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

 • Vytváranie koncepčných východísk pre realizáciu adaptačných opatrení na národnej, regionálnej a miestnej úrovni

 • Podpora prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z porušovania legislatívnych predpisov v životnom prostredí

 • Identifikácia vývoja rizík, určenie spôsobov prevencie, zavádzanie postupov a opatrení na pripravenosť a reakciu na katastrofy spôsobené zmenou klímy

 • Posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie katastrof

 • Budovanie a modernizácia systémov včasného varovania a vyrozumievania

5. Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva

 

Plánujú sa nasledujúce aktivity:

 

 • Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
 • Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO so zameraním najmä na územia prioritné z environmentálneho hľadiska mimo dobiehajúcich regiónov
 • Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch
 • Výstavba verejných vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov
 • Výstavba verejných vodovodných sietí v obciach do 2 000 obyvateľov za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami mimo dobiehajúcich regiónov
 • Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch
 • Výstavba, intenzifikácia alebo modernizácia úpravní vôd
 • Obnova verejnej stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO
 • Obnova verejných vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov
 • Komplexné a spoľahlivé monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd
 • Podpora (optimalizácia) spracovania dát a informovanosti pre efektívnejšiu vodnú politiku SR

Príspevok na realizáciu individuálnych systémov a iných primeraných systémov čistenia a odvádzania komunálnych odpadových vôd (ďalej aj „IPS“) bude poskytovaný formou grantovej schémy domácnostiam, a môže byť poskytnutý aj obciam. Podpora bude zameraná aj na obce s prítomnosťou MRK (Atlas rómskych komunít), v ktorých obyvatelia nemajú prístup k pitnej vode.

6. Podpora prechodu na obehové hospodárstvo

 

 • Podpora vybraných aktivít v oblasti predchádzania vzniku odpadov
 • Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov
 • Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie, recyklácie odpadov vrátane anaeróbneho a aeróbneho spracovania biologicky rozložiteľných odpadov
 • Podpora zvyšovania environmentálneho povedomia a informovanosti spotrebiteľa a širokej verejnosti o obehovom hospodárstve a podpora koncepčných činností v oblasti obehového hospodárstva
 • Podpora elektronického zberu dát v oblasti odpadového hospodárstva

7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia

 

 • Vypracovanie a realizácia schválených dokumentov manažmentu osobitne chránených častí prírody a krajiny
 • Mapovanie a monitoring biotopov a druhov a monitoring cieľov ochrany prírody a biodiverzity
 • Podpora biologickej a krajinnej diverzity a kvality ekosystémových služieb prostredníctvom udržovania a budovania zelenej a modrej infraštruktúry a prevencie a manažmentu inváznych nepôvodných druhov
 • Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
 • Zabezpečenie kontinuity vodných tokov a ich revitalizácie za účelom podpory biodiverzity
 • Podpora environmentálnych centier za účelom zvyšovania environmentálneho povedomia
 • Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží
 • Technické, technologické a ekonomické opatrenia na zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých a stredných stacionárnych zdrojov
 • Zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie prostredníctvom náhrady kotlov na tuhé palivá v domácnostiach za vykurovacie zariadenia, bezemisné z hľadiska produkcie prachových častíc vrátane informačných aktivít zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
 • Zlepšovanie systému monitorovania kvality ovzdušia na národnej, lokálnej/ regionálnej úrovni, monitorovania vplyvu znečistenia ovzdušia na ekosystémy, riadenia kvality ovzdušia, vrátane vybudovania nového informačného systému o emisiách
 • Eliminácia fragmentácie krajiny rozrastania zastavaných plôch prostredníctvom revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel

8. Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka

 

Bude realizovaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení:

 

A) Rozvoj verejnej dopravy

 

 • Výstavba a modernizácia tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie
 • Obnova a modernizácia mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a prímestskú dopravu (autobusy na alternatívny pohon vrátane súvisiacej plniacej a nabíjacej infraštruktúry)
 • Výstavba a modernizácia infraštruktúry pre verejnú osobnú dopravu (ďalej ako “VOD”) – napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD
 • Vybudovanie a modernizácia technickej základne na správu vozidiel MHD
 • Zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov

Slovensko v rámci tohto opatrenia plánuje alokovať prostriedky len pre vybrané segmenty VOD.

 

B) Podpora cyklodopravy

 

 • Podpora cyklistickej a inej nemotorovej dopravy
 • Zvyšovanie povedomia o cyklodoprave, kampane na informovanie verejnosti o prínosoch cyklodopravy

C) Udržateľná mobilita BSK

 

 • Výstavba a modernizácia tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie
 • Výstavba a modernizácia napájacej infraštruktúry (meniarne, káblové vedenia a pod.)
 • Obnova a modernizácia mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a prímestskú dopravu (autobusy na alternatívny pohon vrátane plniacej a nabíjacej infraštruktúry)
 • Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD)
 • Vybudovanie a modernizácia technickej základne na správu vozidiel MHD
 • Zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

Investičná výzva cielená na poľnohospodárske podniky – fotovoltika a tepelné čerpadlá

Po mnohých investičných výzvach, ktoré boli počas uplynulých rokov poskytnuté poľnohospodárom a potravinárom, sa teraz...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top