OP Slovensko: Cieľ 3

Predstavenie OP SK – Prepojenejšia Európa.

Markéta Mackuľaková

31. 10. 2022
Fotky web (17) (1)

Treťou kľúčovou oblasťou v rámci Programu Slovensko je Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility, ktorá je prioritne zameraná na dopravu, pričom je táto priorita vyhradená práve:

 

 • na zamestnanosť mladých ľudí,
 • na sociálne inovatívne činnosti,
 • na podporu najodkázanejších osôb v rámci špecifického cieľa,
 • na špecifický cieľ mestská mobilita a v neposlednom rade,
 • na špecifický cieľ digitálna prepojenosť.

Budovanie dopravného systému je potrebné vnímať ako faktor prehlbovania ekonomickej integrácie, vytvárania jednotného trhu a konkurencieschopnosti národnej ekonomiky z pohľadu zabezpečenia obslužnosti územia a mobility, udržateľnosti, bezpečnosti, dopadov na životné prostredie a kvalitu života.

Prioritou politiky 3 je predovšetkým:

 

 • Rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej TEN-T odolnej proti zmene klímy
 • Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility

Čo znamená skratka TEN-T?

 

Transeurópska dopravná sieť (angl. Trans-European Transport Networks) je sieť cestných a železničných koridorov, medzinárodných letísk a vodných ciest. Základným dôvodom jej zriadenia bolo zlepšenie dopravnej infraštruktúry v medzinárodnej sfére. 

1. Rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej TEN-T odolnej proti zmene klímy

 

Predinvestičná a projektová príprava bude oprávnenou aktivitou v rámci tohto špecifického cieľa.

 

Podpora prostredníctvom finančných nástrojov bude poskytovaná formou kapitálovej, kvázi-kapitálovej, záručnej alebo úverovej podpory oprávnených projektov, záručných schém na realizáciu projektov pre diaľnice a rýchlostné cesty.

 

Tento špecifický cieľ bude podporovaný troma opatreniami:

 

A) Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov

 

Prioritou je modernizácia železničných tratí a kľúčových uzlov zaradených do siete TEN-T. Oprávnenou aktivitou je aj modernizácia a rozvoj kľúčových uzlov na TEN-T.

 

Súvisiace typy akcií:

 

 • Modernizácia, resp. renovácia železničných tratí (zlepšovanie vybraných technických parametrov železničnej dopravnej cesty, zvyšovanie kapacity, elektrifikácia tratí) a kľúčových železničných uzlov
 • Modernizácia a výstavba infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozidlového parku železničnej osobnej dopravy pre prevádzku v rámci služieb vo verejnom záujme
 • Implementácia Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) vrátane staničného a traťového zabezpečovacieho zariadenia
 • Výstavba a modernizácia terminálov prepravy
 • Obnova staničných budov

B) Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic

 

Prioritou tohto opatrenia je dobudovať chýbajúce úseky diaľnic D1 (prioritne medzi Žilinou a Košicami) a D3 prispieť k zabezpečeniu kvalitného národného diaľkového spojenia, napojenia na susedné štáty, a tým k homogenizácii cestnej infraštruktúry v rámci základnej siete TEN-T.

 

Súvisiace typy akcií:

 

 • Výstavba nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (prioritne základnej siete TEN-T)

C) Zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej a vážskej vodnej ceste

 

Prioritne budú realizované projekty so zameraním na zabezpečenie celoročnej splavnosti dunajskej vodnej cesty. Zlepšenie splavnosti Dunaja bude mať aj významný dosah na lepšie a efektívnejšie využívanie už existujúcich verejných prístavov.

 

Súvisiace typy akcií:

 

 • Zlepšenie splavnosti vodných ciest základnej siete TEN-T
 • Modernizácia a výstavba verejných prístavov v Bratislave a Komárne
 • Rozvoj riečnych informačných služieb vrátane zabezpečenia súvisiacej infraštruktúry

2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility

 

Predinvestičná a projektová príprava bude oprávnenou aktivitou v rámci tohto špecifického cieľa.

 

Podpora prostredníctvom finančných nástrojov bude poskytovaná formou kapitálovej, kvázi-kapitálovej, záručnej alebo úverovej podpory oprávnených projektov. Podpora prostredníctvom finančných nástrojov bude formou záručných schém pre cesty I. triedy, križovatiek, mostov, atď.

 

Cieľ bude podporovaný štyrmi opatreniami:

 

A) Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov

 

Prioritou v rámci tohto opatrenia bude podpora regionálnej železničnej dopravy.

 

Súvisiace typy akcií:

 

 • Modernizácia a renovácia regionálnych železničných tratí (zlepšovanie vybraných technických parametrov železničnej dopravnej cesty, zvyšovanie kapacity, elektrifikácia tratí)
 • Obnova mobilných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy (VOD)
 • Železničná telematika
 • Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach
 • Rekonštrukcia staničných budov

B) Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest I. triedy

 

Prioritne bude podporená výstavba obchvatov miest a obcí, prestavba križovatiek, rekonštrukcia mostov a odstraňovanie kritických nehodových lokalít (KNL) na infraštruktúre.

 

Súvisiace typy akcií:

 

 • výstavba a modernizácia ciest I. triedy

C) Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy

 

Podpora bude realizovaná v oblastiach ako rekonštrukcia, modernizácia a výstavba ciest II. a III. triedy, prestavba križovatiek, budovanie obchvatov miest a obcí a rekonštrukcia mostov.

 

Súvisiace typy akcií:

 

 • Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy

D) Miestne komunikácie

 

Smerovanie podpory bude prioritne zamerané na ich rekonštrukciu a modernizáciu, s prihliadnutím na kvalitu komunikácie, jej mostných objektov a súčastí, ako aj na bezpečnosť pešej a cyklistickej dopravy.

 

Súvisiace typy akcií:

 

 • Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

Kybernetická bezpečnosť v zdravotníctve – nová výzva z Programu Slovensko

V súvislosti s rýchlo pokračujúcim tempom digitalizácie zdravotníctva je téma kybernetickej a informačnej bezpečnosti nemocníc...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top