OP Slovensko: Cieľ 4

Predstavenie OP SK – Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa.

Markéta Mackuľaková

9. 11. 2022
Fotky web (16) (1)

Štvrtou kľúčovou oblasťou v rámci Programu Slovensko je Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv, opatrenia v tejto oblasti budú primárne zamerané na podporu zraniteľných a znevýhodnených osôb, ktorými sú dlhodobo nezamestnaní, mladí ľudia vo veku do 29 rokov, starší ako 50 rokov, osoby s nízkou kvalifikáciou, osoby so zdravotným postihnutím, osoby ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, príslušníci marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a migranti.

Spoločným očakávaným výsledkom podporovaných intervencií je scitlivenie spoločnosti. Priorita cieľa Sociálnejšej a inkluzívnejšej Európy – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv je vyhradená na:

 

 • Zamestnanosť mladých ľudí
 • Sociálne inovatívne činnosti
 • Podporu najodkázanejších osôb
 • Podporu najodkázanejších osôb
 • Špecifický cieľ mestská mobilita
 • Špecifický cieľ digitálna prepojenosť

Prioritou politiky 4 je predovšetkým:

 

1. Podpora zamestnanosti

 

Prioritou tejto aktivity je zameranie sa na najviac znevýhodnené skupiny na trhu práce. V tomto prípade bude vyvíjaná snaha na zvýšenie zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov do roku 2030.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Zabezpečovanie individualizovaného a komplexného prístupu k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie
 • Zabezpečovanie služieb podporovaného zamestnávania
 • Vytváranie udržateľných pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane individualizovanej podpory pri ich zapracovaní na vytvorenom pracovnom mieste
 • Poskytovanie finančných príspevkov znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
 • Poskytovanie finančných príspevkov registrovaným integračným sociálnym podnikom za účelom podpory ohrozených a znevýhodnených osôb pri nadobúdaní a udržaní pracovných návykov
 • Informačné a konzultačné činnosti zamerané na podporu činnosti subjektov sociálnej ekonomiky, vrátane podpory ich vzniku
 • Informačné a konzultačné činnosti zamerané na podporu zamestnávateľov pri identifikovaní udržateľných pracovných príležitostí pre ohrozené, znevýhodnené a neaktívne osoby
 • Profesijné poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie
 • Poskytovanie finančných príspevkov uchádzačom o zamestnanie za účelom nadobúdania/zmeny zručností potrebných pre aktívnu účasť na trhu práce

2. Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce

 

Podpora v prípade tejto aktivity je predovšetkým zameraná na zlepšenie fungovania trhu práce. V rámci modernizácie inštitúcií a služieb trhu práce sa dôraz bude klásť na vzdelávanie zamestnancov inštitúcií trhu práce, sledovanie trendov a vyhodnocovanie opatrení.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Informačné a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov služieb zamestnanosti zamerané na rozvoj ich kompetencií, na zabezpečovanie individualizovanej podpory špecifických cieľových skupín a podpory zamestnávateľom
 • Vytvorenie a nastavenie účelného a udržateľného systému spolupráce medzi inštitúciami verejných a neverejných služieb zamestnanosti a medzi inštitúciami služieb zamestnanosti a sociálnych služieb
 • Vyhodnocovanie účinnosti služieb zamestnanosti
 • Sledovanie trendov vývoja trhu práce s ohľadom na regionálne rozdiely, vrátane potrieb v oblasti zručností
 • Budovanie kapacít sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti

3. Podpora rodovo vyváženej účasti na trhu práce

 

Opatrenia v prípade tohto špeciálneho cieľa majú znížiť rozdiel v zamestnanosti žien a mužov aspoň o polovicu oproti roku 2019. Rozdiel v zamestnanosti je stále výrazný u matiek malých detí čo je dôsledkom dlhej rodičovskej dovolenky, ktorú si zriedka berú muži, ako aj nedostatočného uplatňovania pružných pracovných podmienok a obmedzenej cenovej a kapacitnej dostupnosti zariadení starostlivosti o deti (najmä u detí do troch rokov). Realizácia opatrení za účelom zlepšenia cenovej dostupnosti a kvality starostlivosti o deti do troch rokov veku je nutná aj v nadväznosti na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Vytváranie flexibilných foriem práce pre rodičov malých detí a pre osoby, ktoré poskytujú neformálnu pomoc rodinným príslušníkom odkázaným na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe
 • Vzdelávacie aktivity a iné odborné činnosti zamerané na podporu zamestnávateľov pri zabezpečovaní nediskriminačných a primeraných podmienok
 • Rozvoj personálnych kapacít v oblasti formalizovanej starostlivosti o deti vo veku do nástupu na povinné predprimárne vzdelávanie
 • Osvetové, informačné a poradenské činnosti zamerané na zmenu spoločenského vnímania postavenia žien v zamestnaní

4. Podpora adaptácie pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny

 

V rámci tohto cieľa budú opatrenia zamerané na zvýšenie flexibility pri zamestnávaní seniorov a na zlepšenie vekového manažmentu na pracoviskách. Väčšie množstvo pracovných príležitostí pre seniorov prispeje k zvýšeniu ich príjmov.

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Vytváranie flexibilných foriem práce pre seniorov s cieľom podporiť ich zotrvanie v platenom zamestnaní
 • Zavádzanie vekového manažmentu, vrátane vytvárania strategických nástrojov a zabezpečovania súvisiacich údajov
 • Posilnenie povedomia o práve na zdravé a prispôsobené pracovné prostredie

5. Zvyšovanie účinnosti a inkluzívnosti trhov práce a prístupu ku kvalitnému zamestnaniu

 

Prioritou v rámci zvyšovania účinnosti a inkluzívnosti trhov práce bude zvyšovanie dostupnosti služieb starostlivosti o deti do 5 rokov. Investície z fondov budú zamerané na niekoľko oblastí, t. j. do sociálnych podnikov, informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“ nástrojov), debarierizácií objektov a výstavbe zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Investičná a kompenzačná pomoc sociálnym podnikom kombináciou návratnej (finančné nástroje) a nenávratnej pomoci
 • Tvorba moderných a efektívnych informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“ nástrojov) na poskytovanie služieb zamestnanosti
 • Debarierizácia objektov, v ktorých sa poskytujú služby zamestnanosti
 • Debarierizácia pracovísk u zamestnávateľov
 • Výstavba, rekonštrukcia a obnova zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov

6. Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania z hľadiska trhu práce

 

Zvýšenie kvality vzdelávania. Kvalitné vzdelávanie musí byť zároveň aj inkluzívne. K zvýšeniu vzdelania bude dochádzať prostredníctvom aktivít zameraných na školy, novú kultúru v školách, gramotnosť a zručnosť detí, žiakov a mládeže až po prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a reakciu vzdelávacieho systému na krízy ako sú: pandémia, vojenský konflikt na Ukrajine.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Rozvoj profesijných kompetencií, vrátane vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení
 • Pôsobenie špecialistov na pohybové a športové aktivity žiakov
 • Pôsobenie pedagogických lídrov v regionálnych centrách podpory pre učiteľov
 • Odborné vzdelávanie a príprava:

  • Podpora systémov kvality počiatočného odborného vzdelávania a prípravy

  • Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov (napr. duálne vzdelávanie, praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa)

 • Zručnosti a gramotnosti:

  • Rozvoj zručností a gramotností

  • Príprava a podpora implementácie kurikulárnej reformy na úrovni stredných škôl

  • Posilnenie odolnosti vzdelávacieho systému a jeho aktérov voči krízam

  • Rozvoj výchovného, kariérového poradenstva a prevencie

7. Podpora rovného prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave

 

Prioritou v rámci tohto cieľa je zvýšiť dostupnosť, prístupnosť, prijateľnosť a adaptabilitu vzdelávacieho systému, aby bolo vzdelávanie prístupné všetkým bez akejkoľvek diskriminácie a bariér.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Pôsobenie podporných tímov v školách a školských zariadeniach

 • Podpora programov ranej starostlivosti pre deti v ranom veku
 • Podpora účasti detí na vzdelávaní a to najmä detí od troch rokov
 • Podpora dostupných voľnočasových a záujmových aktivít a celodenného výchovného systému
 • Podpora prístupu ohrozených skupín k vzdelávaniu
 • Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania
 • Poskytovanie komplexnejších poradenských a pomocných služieb na vysokých školách
 • Prevencia a riešenie prejavov sociálno-patologických javov vo vzdelávaní

8. Zlepšenie rovného prístupu k službám v oblasti vzdelávania

 

Zabezpečenie prístupu znevýhodnených skupín ako sú marginalizované rómske komunity (MRK), zdravotne znevýhodnení, deti a žiaci so špecifickými potrebami k inkluzívnemu a vysokokvalitnému personalizovanému vzdelávaniu sú prioritou tohto cieľa. Pričom je podrobnejšie zameraný na typy aktivít spomenutých nižšie.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania

 • Debarierizácia škôl a školských zariadení
 • Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení
 • Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších
 • Podpora kvality a dostupnosti poskytovanej starostlivosti v systéme poradenstva a prevencie
 • Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk
  • Aktivitou sa bude podporovať infraštruktúra typu telocvične, plavárne, viacúčelové športové ihriská atletické areály a workoutové zóny.

9. Podpora adaptácie pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny

 

Prioritou tohto cieľa na základe spomenutých aktivít bude vzdelávanie a príprava zamestnanca pre trh práce.

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Poskytovanie finančných príspevkov záujemcom o zamestnanie (osobám na trhu práce) za účelom nadobúdania/zmeny zručností potrebných pre zotrvanie na trhu práce alebo zlepšenie situácie na trhu práce
 • Vzdelávanie organizované zamestnávateľmi pre zamestnancov s cieľom pripraviť ich na zmenené podmienky vykonávania pracovných činností v dôsledku zmeny technologických procesov, automatizácie a robotizácie

10. Podpora celoživotného vzdelávania

 

Podporovať sa bude posilnenie vzdelávania pre všetkých dospelých, vrátane tých s nízkou úrovňou základných zručností, zvyšovať ich účasť na vzdelávaní, efektívnejšie prepájať vzdelávanie a trh práce.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Podpora tvorby a zavedenie individuálnych vzdelávacích účtov
 • Vytvorenie uceleného systému celoživotného poradenstva
 • Rozvoj základných zručností (ZZ)
 • Monitorovanie a hodnotenie úrovne kľúčových kompetencií dospelých
 • Rozvoj občianskeho vzdelávania (OV) dospelých
 • Vytvorenie komplexného systému trasovania absolventov škôl
 • Posilnenie spolupráce so sektorovými radami vo vzťahu k anticipácii dopytu po vedomostiach a zručnostiach
 • Podpora profesijných kvalifikácií a mikrocertifikátov
 • Zavedenie inštitútu majstrovskej skúšky a odbornej maturity pre oblasť vzdelávania dospelých
 • Rozvoj nadpodnikových vzdelávacích centier

Na základe čoho sa vytvoria kvalitné podmienky pre získavanie profesijných zručností, zvyšovanie, rozširovanie kvalifikácie v súlade s požiadavkami zamestnávateľov.

 

11. Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a aktivačným opatreniam

 

Prioritou je ľahšie sa sociálne začleniť a umiestniť na trhu práce v domovskej krajine, vďaka zlepšeniu zručností, vedomostí a skúsenosti.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Rozvíjanie inovačných ekosystémov a vytváranie nástrojov na podporu sociálnych inovácií v regiónoch
 • Inovatívne projekty v oblasti podpory vstupu znevýhodnených a neaktívnych osôb na trh práce
 • Cezhraničná pracovná a vzdelávacia mobilita pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy

12. Podpora rovného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave

 

Prioritou je podporenie vzťahov medzi učiacimi sa, klímu školy/poskytovateľov vzdelávania a podporu duševného a emocionálneho zdravia všetkých.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Rozvíjanie inovačných ekosystémov a vytváranie nástrojov na podporu sociálnych inovácií v regiónoch
 • Inovatívne projekty v oblasti výchovy a vzdelávania

Podporovať sa budú výchovno-preventívne či osvetové programy s novými didaktickými či metodologickými prístupmi ako aj uplatňovanie aktivizujúcich metód pri vzdelávaní. Zameranie bude smerovať k rozvoju sociálnych a emocionálnych zručností, čím sa zároveň podporí aj psychická pohoda.

 

13. Podpora integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením

 

Nižšie spomenuté aktivity prispejú k naplneniu cieľa v oblasti znižovania počtu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane detí.

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Vytváranie regionálnych partnerstiev na podporu implementácie Záruky pre mladých
 • Tvorba regionálnych analýz o situácii mladých ľudí
 • Poskytovanie integrovaných informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí
 • Tvorba a implementácia informačných a osvetových programov pre zraniteľné skupiny mladých ľudí, vrátane online nástrojov
 • Vytvorenie jednotného vizuálu a využitie / vytvorenie digitálnych nástrojov za účelom podpory informovanosti o implementácii Záruky pre mladých

14. Podpora rovnosti príležitostí, nediskriminácie a zlepšenie zamestnanosti

 

Zámerom je podporiť ohrozené skupiny osôb, medzi ktoré partia napr. deti s neštandardným vývinom, mladí dospelí po odchode z inštitucionálnej starostlivosti, osoby so zdravotným postihnutím, príslušníci marginalizovaných komunít, obete násilia, či jednorodičovské rodiny.

 

V rámci tohto špecifického cieľa sa plánuje podpora pre marginalizované rómske komunity.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Rozvíjanie inovačných ekosystémov a vytváranie nástrojov na podporu sociálnych inovácií v regiónoch
 • Inovatívne projekty v oblasti aktívneho začlenenia

15. Podpora sociálno – ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov

 

Nižšie spomenuté aktivity prispejú k naplneniu cieľa v oblasti inkluzívneho rastu zamestnanosti, a to zvyšovaním zamestnanosti, zručností, vrátane digitálnych.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Sieťovanie zodpovedných štruktúr na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
 • Individualizovaná pomoc osobám, ktorým bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana, a to aj formou finančných príspevkov
 • Implementácia aktivít dobrej praxe v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane migrantov
 • Poradenská činnosť zameraná na lepšiu integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane migrantov a ich rodinných príslušníkov
 • Individualizovaná podpora vzdelávania, vrátane jazykových kurzov
 • Dobrovoľnícke programy zamerané na posilnenie porozumenia a spolupatričnosti medzi miestnou spoločnosťou a štátnymi príslušníkmi tretích krajín, vrátane migrantov
 • Informačné, osvetové a vzdelávacie činnosti
 • Integrácia vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane migrantov na trhu práce, efektívna komunikácia s príslušnými úradmi
 • Podpora prevencie obchodovania s ľuďmi (inovatívne nástroje v oblasti prevencie a osvety obchodovania s ľuďmi budú taktiež podporené)

16. Zlepšovanie prístupu ku kvalitným a cenovo dostupným službám v oblasti bývania a zdravotnej starostlivosti

 

Prioritou bude znižovanie počtu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane detí prostredníctvom nižšie spomenutých aktivít.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Vytvorenie dostupnej a funkčnej siete odbornej pomoci deťom, rodičom a (náhradným) rodinám na dobrovoľnej báze
 • Zvyšovanie záujmu o zabezpečovanie náhradných foriem rodinnej starostlivosti o dieťa a predchádzanie zlyhávaniu náhradných rodín
 • Rozširovanie a skvalitňovanie metód práce s dieťaťom umiestneným v zariadení na základe rozhodnutia súdu a jeho rodinou
 • Zlepšovanie prostredia, v ktorom má dieťa možnosť uplatňovať svoje právo byť vypočuté, vrátane vytvárania príležitostí na participáciu detí a mladých dospelých
 • Skvalitňovanie podmienok výkonu profesionálnej náhradnej starostlivosti
 • Zabezpečovanie odbornej pomoci rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom alebo rodičom, vrátane nastavenia pravidiel integrácie a inklúzie týchto detí
 • Zavedenie systému monitorovania a hodnotenia kvality v oblasti náhradnej starostlivosti
 • Vykonávanie komunitnej osvety zdravia najmä pre príslušníkov MRK a znevýhodnené skupiny na podporu zdravia a prevenciu ochorení
 • Zabezpečenie dodatočných personálnych kapacít v dlhodobej starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej osoby
 • Zabezpečenie dostatočných odborných kapacít personálu v zdravotníctve, reflektujúcich požiadavky moderných zdravotníckych povolaní
 • Podpora zdravého životného štýlu a zlepšenie prevencie ochorení
 • Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych zamestnancov

17. Podpora sociálno – ekonomického začlenenia znevýhodnených skupín

 

Cieľom je prispievať k znižovaniu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, vrátane detí. Samosprávy v rámci tejto aktivity majú možnosť čerpať financie na investície. Ide predovšetkým o výstavbu a rekonštrukciu vodovodov, výdajných stojanov, vodných zdrojov, budovanie stokových sietí, budovanie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo, prípadne iné vhodné opatrenia. Pričom sa v rámci aktivity napomôže k zlepšeniu hygienických štandardov a kvality života obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Občianska a technická infraštruktúra v obciach zapojených do projektu rozvojových tímov
 • Svojpomocná výstavba obydlí a iné zlepšené formy bývania
 • Eekonštrukcia a výstavba vyhovujúcich foriem bývania pre sociálne odkázané skupiny obyvateľstva s dôrazom na marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“)

18. Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti

 

Investície potrebné na rozvoj zdravotnej a sociálnej infraštruktúry v oblasti znižovania rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, vrátane detí. Cieľom bude zabezpečiť uspokojovanie potrieb klientov.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Budovanie, rekonštrukcia a debarierizácia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK)
 • Budovanie zariadení SPODaSK na komunitnej úrovni
 • Rozvoj informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) nástrojov na výkon opatrení SPODaSK
 • Dobudovanie/materiálno-technické zabezpečenie a rekonštrukcia zariadení dlhodobej (sociálnej a zdravotnej) a následnej starostlivosti komunitného typu
 • Zabezpečovanie komunitných sociálnych služieb s použitím telekomunikačných technológií
 • Zriaďovanie a/alebo podpora samostatných ambulancií v neatraktívnych regiónoch
 • Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s cieľom transformácie poskytovania zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni a poskytovania dostupnej zdravotnej starostlivosti
 • Podpora modernizácie materiálno-technického zabezpečenia najmä ambulancií vybraných špecializácií vrátane materiálno-technického zabezpečenia mobilných služieb dlhodobej zdravotnej starostlivosti
 • Budovanie/zriaďovanie komunitnej psychiatrickej starostlivosti poskytujúcich dlhodobú starostlivosť

19. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu

 

Prioritou bude zvyšovanie zamestnanosti hlavne neaktívnych a znevýhodnených skupín, vrátane znižovania rizika chudoby a sociálneho vylúčenia týchto skupín.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Kultúra a ekonomický rozvoj
 • Kultúra a sociálna inklúzia/sociálne inovácie
 • Kultúra a národnostné menšiny
 • Národné kultúrne pamiatky a pamiatkové objekty

20. Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít

 

Podpora v prípade tejto aktivity je predovšetkým zameraná na zvyšovanie zamestnanosti, zručností, vrátane digitálnych obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Zabezpečovanie integrovaného komplexného prístupu so zameraním na zlepšovanie životných podmienok a s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov lokalít, ktoré sú uvedené v Atlase rómskych komunít 2019
 • Podpora preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania
 • Poskytovanie právnej, konzultačnej a koordinačnej podpory obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) v procese vysporiadania pozemkov a legalizácie obydlí vrátane jednoduchých pozemkových úprav
 • Aktivizácia rómskych dievčat a žien k ich vyššej účasti vo vzdelávaní, na trhu práce, ako aj v programoch zameraných na lepšie podmienky ich bývania a zdravia
 • Aktivizácia mladých ľudí v MRK s uplatnením inkluzívneho prístupu pre úspešné začlenenie do spoločnosti
 • Inštitucionálna podpora a rozvoj rómskych a pro-rómskych neziskových organizácií v oblasti participácie a účasti na verejných politikách
 • Podpora vzájomného učenia a súdržnosti (opatrenia proti rómskemu rasizmu)
 • Zber a aktualizácia údajov o životných podmienkach v MRK, monitorovanie a vyhodnocovanie účinnosti opatrení v MRK a spracovanie odporúčaní pre miestne, regionálne a národné politiky
 • Budovanie kapacít poskytovaním odbornej pomoci samosprávam
 • Podpora aktivizácie a rozvoja pracovných zručností obyvateľov MRK

Nezamestnanosť pri marginalizovaných rómskych komunitách je oveľa vyššia ako pri väčšinovom obyvateľstve – 46%. Vzhľadom k tomu je potrebné podporovať pracovné zručnosti obyvateľov MRK, rozvíjanie spolupráce so zamestnávateľmi (vrátane súkromného sektora) s cieľom uplatnenia na trhu práce.

 

21. Riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci

 

Prostredníctvom poskytovania teplého jedla a bezplatnej materiálnej pomoci (formou potravinových balíčkov a e-voucher) osobám bez prístrešia, odkázaným na zabezpečenie aspoň 1 teplého jedla denne. Nebude skúmaný ich pôvod, pobyt, ani základné identifikačné údaje, prípadne aj pre utečencov.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

Kybernetická bezpečnosť v zdravotníctve – nová výzva z Programu Slovensko

V súvislosti s rýchlo pokračujúcim tempom digitalizácie zdravotníctva je téma kybernetickej a informačnej bezpečnosti nemocníc...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top