OP Slovensko: Cieľ 5

Predstavenie OP SK – Európa bližšie k občanom.

Markéta Mackuľaková

18. 11. 2022
Fotky web (15) (1)

Piatou kľúčovou oblasťou v rámci Programu Slovensko je Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív, ktorá pre budúce programové obdobie má relatívne široké zameranie, a to posilniť integrovaný sociálny, hospodársky a environmentálny rozvoj na regionálnej a miestnej úrovni.

Opatrenia v tejto oblasti budú primárne zamerané na:

 

 • Zamestnanosť mladých ľudí
 • Sociálne inovatívne činnosti
 • Podporu najodkázanejších osôb
 • Špecifický cieľ mestská mobilita
 • Špecifický cieľ digitálna prepojenosť

Prioritou politiky 5 je podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach.

Tento špecifický cieľ bude podporovaný týmito opatreniami:

 

1. Investície do rozvoja administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych samospráv a mimovládnych neziskových organizácií

 

Opatrenie bude prioritne zamerané na zvýšenie počtu, rozvoja schopností a zlepšenia technického vybavenia, personálnych kapacít územných samospráv vrátane kapacít verejno-súkromných partnerstiev a subregionálnej úrovne a v komunite pôsobiacich mimovládnych neziskových organizácií alebo v komunite pôsobiacich partnerov.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Analyticko-strategické činnosti, tvorby, implementácie, hodnotenia a monitorovania plánovacích dokumentov
 • Celoživotné vzdelávanie pracovníkov na všetkých úrovniach verejnej správy potrebnými zručnosťami, rozvoja kompetencií v oblasti projektového manažmentu a ich adekvátne ohodnotenie
 • Tvorba a implementácia politík na základe dát a hodnotenia dopadov miestnych a regionálnych politík
 • Hodnotenie kvality poskytovania a dostupnosti verejných služieb, implementácia prístupov k tvorbe politík na základe princípov otvoreného vládnutia na miestnej a regionálnej úrovni
 • Zriadenie centier zdieľaných služieb v pilotných okresoch prostredníctvom národného projektu

2. Investície zvyšujúce kvalitu verejných politík a odolnosť demokracie

 

Opatrenie prispeje k vytváraniu podmienok pre rozvoj funkčných, udržateľných komunít, ktoré sa aktívne podieľajú na rozvoji regiónov, k podpore aktívneho občianstva, mládežníckych organizácií a komunitných aktivít a rozvoju spolupráce (podpory participácie sektorových, medzisektorových a medzinárodných partnerstiev pri tvorbe, implementácii a hodnotení verejných politík, pri strategickom plánovaní a pri príprave a realizácii projektov na regionálnej a miestnej úrovni).

 

3. Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov

 

Bude mať za cieľ prispieť prostredníctvom budovania infraštruktúry a zabezpečenia verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku v komunitách obcí a regiónov k:

 

 • prevencii kriminality (napr. prostredníctvom kamerových systémov, inštalácie nových svetelných bodov verejného osvetlenia, príp. ich rekonštrukciou v rizikových lokalitách, atď.);
 • zabezpečeniu promptného prístupu k poradenstvu a pomoci pre obete trestných činov;
 • dobrovoľníckej práci s rizikovými skupinami populácie;
 • analyticko-strategickým činnostiam, tvorbe, implementácii, hodnoteniu a monitorovaniu strategických dokumentov v oblasti bezpečnosti a predchádzania vzniku, prehlbovania sociálno-patologických javov;
 • zvyšovaniu schopnosti regionálnej a miestnej samosprávy predchádzať ku ďalšej polarizácii a nárastu extrémizmu a reagovať na prejavujúce sa nebezpečné sociálno-patologické javy.

4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku

 

Tento bod má za cieľ prispieť k budovaniu infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu a aktívneho trávenia voľného času.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Rekonštrukcia a výstavba ihrísk, viacúčelových športových areálov a športových a telovýchovných objektov
 • Rekonštrukcia a výstavba športovej infraštruktúry a rekreačných cyklotrás (spôsobom oddychových miest, cyklistických stojanov, značenia, nabíjacích staníc a pod.) slúžiacej pre širokú verejnosť
 • Rekonštrukcia a tvorba športovo oddychových zón
 • Obnova regionálnej športovej infraštruktúry a rekreačných cyklotrás s cieľom aktívneho trávenia voľného času vrátane tvorby architektonických štúdií
 • Propagácia zdravého životného štýlu
 • Monitorovanie využitia regionálnej infraštruktúry
 • Prepojenie regionálnych aktív cestovného ruchu na existujúce alebo pripravované cykloturistické trasy

5. Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

 

Prioritou bude zvyšovanie kvality života v regiónoch prostredníctvom podpory zachovania, ochrany udržateľného rozvoja potenciálu kultúrnych, prírodných a iných aktív regiónov.

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Inovácie, zlepšenie kvality a dostupnosti informácií pre návštevníkov v kultúrnom a prírodnom cestovnom ruchu a ich propagácia
 • Obnova národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov, existujúcich kultúrnych inštitúcií a zariadení, pamäťových a fondových inštitúcií, expozícií a zbierok knižničného fondu a depozitárov ostatnej kultúrnej infraštruktúry, vrátane sakrálnych objektov
 • Zvýšenie interaktivity a digitalizácie expozícií kultúrnych a prírodných aktív cestovného ruchu
 • Rozvoj kultúrnych mestských a vidieckych oblastí cez moderné typy múzeí – múzeá v prírode, in situ múzeá, tematické múzea (napr. múzeum obetí komunizmu)
 • Rekonštrukcia, budovanie a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunít vrátane marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) a národnostných menšín (komunitné kultúrne body a rezidenčné centrá, divadlá, koncertné sály, knižnice, kultúrne domy, hudobné kluby, amfiteátre, a pod.)
 • Obnova a budovanie infraštruktúry v okolí národných kultúrnych pamiatok, pamäťových a fondových inštitúcií a ostatnej kultúrnej infraštruktúry, zázemia pre udržateľný rozvoj prírodných lokalít (napr. okolia vodných plôch a tokov určených na rekreačné účely ako camping, caravanning, splavovanie a pod.), kúpeľníctva s cieľom vytvoriť podmienky na trávenie voľného času
 • Modernizácia technickej infraštruktúry kultúrnych zariadení v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúre (napr. svetelná a zvuková technika, vzduchotechnika, digitalizácia, modernizácia interiérov, modernizácia a digitalizácia výstavných a expozičných priestorov)

6. Európske hlavné mesto kultúry 2026

 

Posledné opatrenie bude zamerané nato, aby obyvatelia a turisti vo väčšej miere využívali národné kultúrne pamiatky, vrátane kultúrnych a prírodných pamiatok zaradených v Zozname svetového dedičstva UNESCO pre kultúrne a voľnočasové aktivity prostredníctvom opatrenia Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

Investičná výzva cielená na poľnohospodárske podniky – fotovoltika a tepelné čerpadlá

Po mnohých investičných výzvach, ktoré boli počas uplynulých rokov poskytnuté poľnohospodárom a potravinárom, sa teraz...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top