Predbežný harmonogam výziev – Plán obnovy a odolnosti

Na stránkach Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky bol 1. 3. 2022 zverejnený predbežný harmonogram výziev a priamych vyzvaní.

Martin Kindl

2. 3. 2022
calendar-g097c78eea-1920

Na webových stránkach Plánu obnovy a odolnosti bol 1. 3. 2022 zverejnený predbežný harmonogram výziev a priamych vyzvaní. Úrad vlády Slovenskej republiky sa rozhodol vytvoriť súhrnný harmonogram plánovaných výziev všetkých komponentov tak, aby potenciálny žiadateľ mal k dispozícii kompletný prehľad na jednom mieste. Odtiaľ sa jednoducho môže prekliknúť na stránky vykonávateľa/rezortu, pod ktorý konkrétna výzva spadá.

 

V zverejnenom harmonograme sa tak teraz nachádzajú výzvy z oblastí Zelená ekonomika, Kvalitné vzdelávanie, Veda, výskum, inovácie, Lepšie zdravie a Efektívna verejná správa a digitalizácia. Nižšie uvádzame výber plánovaných výziev, ktoré by mali byť vyhlásené ešte v prvej polovici tohto roku. U každej výzvy uvádzame predpokladaný dátum vyhlásenia a predpokladaný dátum uzavretia výzvy, jej názov a oprávneného žiadateľa:

 

 • P – Fyzické a právnické osoby podnikajúce (podnikatelia)
 • VS – Verejná správa, samosprávne celky, obce, mestá, príspevkové organizácie aj. podľa konkrétnej výzvy
 • Š – Materské, základné a stredné školy (podľa konkrétnej výzvy)
 • VŠ – Vysoké školy
 • ZS – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (podľa konkrétnej výzvy)

Podrobný zoznam nájdete na stránkach https://www.planobnovy.sk/realizácia/vyzvy/.

Predpokladaný harmonogram výziev podľa oblastí 

 

ZELENÁ EKONOMIKA 

 

 • Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE  |  4/2022 – 6/2022  |  P
 • Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE – bioplynové stanic  |  6/2022 – 8/2022  |  P
 • Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE – vodné elektrárne  |  6/2022 – 8/2022  |  P
 • Výzva č. 1 na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov  |  6/2022 – do vyčerpania  |  VS
 • Výzva č. 1 na výstavbu cyklistickej infraštruktúry  |  6/2022 – 8/2022  |  VS

KVALITNÉ VZDELÁVANIE

 

 • Kompenzácie poplatkov za ŠKD pre žiakov zo SZP 2 – opakovanie výzvy  |  6/2022 – do vyčerpania  |  Š
 • Podpora zavedenia pozície “Zdravotnícky pracovník” na vybranej vzorke škôl  |  6/2022 – do vyčerpania  |  Š
 • Výzva na zvyšovanie kapacít MŠ  |  6/2022 – do vyčerpania  |  Š
 • Výzva na debarierizáciu stredných škôl  |  6/2022 – do vyčerpania  |  Š
 • Výzvy na dobudovanie chýbajúcich kapacít ZŠ  |  6/2022 – do vyčerpania  |  Š

 • Výzvy na odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ  |  6/2022 – do vyčerpania  |  Š

 • Výzva na výstavbu “Centier učenia sa”  |  6/2022 – do vyčerpania  |  Š

 • Podpora nových študijných programov učiteľstva   |  5/2022 – 6/2022  |  VŠ

 • Budovanie nových a modernizácia existujúcich priestorov za účelom spájania vysokých škôl   |  4/2022 – 7/2022  |  VŠ

 • Projektový manažment spájania vysokých škôl   |  4/2022 – 7/2022  |  VŠ

VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE

 

 • V prvej polovici roku 2022 nie sú naplánované žiadne výzvy.

LEPŠIE ZDRAVIE

 

 • Podpora vzniku nových ambulancií poskytovateľov všeobecného lekárstva pre dospelých a pre deti  |  6/2022 – do vyčerpania |  ZS

 • Zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti – výstavba nemocníc  |  4/2022 – 5/2022  |  ZS

 • Zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti – rekonštrukcia nemocníc  |  4/2022 – 5/2022  |  ZS

 • zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti – prístrojové vybavenie nemocníc  |  7/2022 – do vyčerpania |  ZS

 • Zlepšenie plánovania radioterapie za podpory umelej inteligencie  |  6/2022 – 8/2022  |  pracoviská poskytujúce rádioterapiu 

 • Vzdelávanie odborníkov v (aj mimo) rezort zdravotníctva  |  6/2022 – do vyčerpania |  odborníci pracujúci v oblasti duševného zdravia

 • Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti (DOS)  |  5/2022 – do vyčerpania  |  FO a PO prevádzkujúci agentúry DOS

 • Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti  |  8/2022 – do vyčerpania  |  ZS

 • Rozšírenie a obnova kamenných hospicov  |  8/2022 – do vyčerpania  |  ZS

 • Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti  |  8/2022 – do vyčerpania  |  ZS

 • Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov  |  4/2022 – do vyčerpania  |  ZS

 • Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti  |  6/2022 – do vyčerpania  |  poskytovatelia a zriaďovatelia sociálnych služieb

EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A DIGITALIZÁCIA 

 

 • Výzva zameraná na zriadenie centier zdieľaných služieb  |  6/2022 – 10/2022  |  VS

 • Výzva na podporu vzdelávania s cieľom zlepšenia poskytovania verejných služieb  |  6/2022 – 10/2022  |  VŠ

 

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Martin Kindl

Martin sa venuje grantom už od čias vysokoškolských štúdií, kde bola ich analýza a využitie témou jeho diplomovej práce. Od tej doby prešiel viacerými pozíciami venujúcimi sa téme európskych dotácií, od kontroly žiadostí pri implementácií projektov, cez ich prípravu, manažment veľkých projektov, až po riadenie medzinárodných inovačných projektových žiadostí. Svoje skúseností získaval v štátnej správe, v súkromnom sektore, ale aj na univerzitnej pôde, kde bol zodpovedný okrem iného aj za chod EIT Manufacturing HUB-u, kde bolo jeho úlohou podporovať lokálnych inovátorov z podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sféry pri zapájaní sa do kolaboračných medzinárodných inovačných projektov v rámci celej EÚ.

Súvisiace články

Investičná výzva cielená na poľnohospodárske podniky – fotovoltika a tepelné čerpadlá

Po mnohých investičných výzvach, ktoré boli počas uplynulých rokov poskytnuté poľnohospodárom a potravinárom, sa teraz...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top